Enskilt avlopp = små avlopp

När ska man anmäla?

Innan du anlägger en avloppsanläggning skall du anmäla det till miljökontoret. Även när du vill renovera eller ändra en befintlig avloppsanläggning krävs en ny anmälan. Kontakta alltid kommunen i god tid innan du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar det gamla. Blankett för att söka tillstånd och anmäla ändringar finns i blankettarkivet.

Nedan finner du information i korthet. Om du vill ha mer information
klicka på länken: Enskilt avlopp

Avloppsanläggningen ska uppfylla flera krav gällande skydd av miljö och hälsa. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen till exempel så att dricksvattenbrunnar inte förorenas och att vattendrag inte förstörs av orenat avloppsvatten.

Avloppsanläggningen ska dimensioneras så att den klarar belastningen från det antalet hushåll som är anslutna. En avloppsanläggning som är kopplad till ett hushåll ska dimensioneras till fem personer åretruntboende oavsett om man bor permanent eller bara kortare perioder på fastigheten.

Ett begrepp som börjat användas är funktionskrav. Med det menas att det är anläggningens funktion som är det viktiga, inte vilken teknik som används.

Särskilda regler

I detaljplanen kan det stå vilken typ av avloppslösning som tillåts. I vattenskyddsområde gäller särskilda krav på avlopp. 

Vilka krav ställs?

Miljökontoret ställer krav på att installationen av avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig person. När installationen är genomförd skall ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet skickas till miljökontoret. Alla ingrepp, åtgärder och kontroller gällande avloppsanläggningen bör journalföras. Vid misstanke om dålig funktion skall anläggningen kontrolleras.

Mer information

Avloppsguidens webbplats
Avloppshandbok 2010

Kontakt

Linn Davidsson
Miljöinspektör
Tel: 0156-523 05
linn.davidsson@trosa.se