Kemikalier och REACH

En av miljöbalkens allmänna hänsynsregler är produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att kemikalier och andra produkter som är miljö eller hälsofarliga så långt det är möjligt skall ersättas med mindre farliga produkter. Ur miljöbalken: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.”

1:a juni 2007 kom den nya kemikalielagstiftningen, REACH, som ersatte stora delar av de regler som gällde. REACH grundas på principen att det är tillverkare, inportörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för innehållet så att det inte medför några skadliga hälso- eller miljöeffekter.

REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, d.v.s. ämnen och beredningar/preparat.

Läs mer på Kemikalieinspektionen

Kontakt

Linn Davidsson
Miljöinspektör
Tel: 0156-523 05
linn.davidsson@trosa.se