Muddring

Muddring är enligt miljöbalkens definition vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt miljöbalken.

Muddermassor klassificeras som avfall enligt miljöbalken och får inte dumpas i havet/vattnet utom i enskilda fall där Havs och vattenmydigheten meddelar dispens från dumpningsförbudet. Uppläggning av muddermassor på land kan innebära risk för förorening. Om risken för förorening vid uppläggning av muddermassor bedöms som ringa ska anmälan ske till kommunen, annars krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Kommunen kan förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått, förbud mot verksamheten eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Blankett om miljöfarlig verksamhet hittar du här. Om uppläggning dessutom sker inom ett
strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens. Blankett för ansökan om strandskydssdispens hittar du här.

Upplägg av muddermassor inom dataljplanelagt område kan kräva marklov och i vissa fall även strandskyddsdispens . Kontakta samhällsbyggnadskontorets byggavdelningen för mer information på telefon 0156-520 00.

Kontakt

Susanne Rosqvist
Miljöchef
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se