Överklaga beslut

Hur gör man om man vill överklaga miljönämndens beslut eller klaga på handläggningen?

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår (parter, sakägare), om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Gränsen för vem som är sakägare är inte helt tydlig - i slutändan kan det vara domstolen som avgör om en klagande är sakägare. Som sakägare räknas åtminstone verksamhetsutövaren (dvs den som åläggs att göra undersökningar/saneringar) samt fastighetsägare och nyttjanderättshavare till de fastigheter som omfattas av ett krav på undersökning eller efterbehandling.

Hur överklagar man?

Miljönämndens beslut överklagas vanligtvis till länsstyrelsen. Överklagandet lämnas in till miljöförvaltningen inom tre veckor från det att parten tog del av beslutet. Miljöförvaltningen bedömer om överklagandet har kommit in i tid och lämnar sedan ärendet vidare till länsstyrelsen.

Ett överklagande ska vara skriftligt. I skrivelsen anger man vem man är, vilket beslut som överklagas och vilken ändring man vill ha.

Kostar det pengar att överklaga beslutet?

Nej, men om man anlitar ombud eller biträde får man stå för denna kostnad själv. Eventuellt täcks kostnaden av hemförsäkringen - kolla med ditt försäkringsbolag.

Kan man klaga på handläggningen på annat sätt?

Justitieombudsmännen (JO) kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Vem som helst kan klaga hos JO, man behöver inte vara svensk medborgare eller ens bo i Sverige. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder för att få klaga och det man klagar på behöver inte röra en själv.

För att kontakta JO, se www.jo.se