2022 fortsätter vi prioritera dig

Ännu ett innehållsrikt år har passerat och pandemin håller i sig med växelvis lugnare och sämre perioder. Trots bisterheten arbetar Trosa kommun på oavbrutet och vi håller tempot även 2022.

Vi är inne i en period av höga investeringsnivåer och ökande krav på våra verksamheter, till stor del drivet av demografi men även tillväxt. För att möta upp behoven tillförs extra medel för att du som kommuninvånare ska fortsätta få en kommunal service och utbud i Sverigetoppen. Nedan följer ett utdrag av prioriteringarna i budget 2022 som antogs av kommunfullmäktige 8 december.

Barn och unga i fokus

Skolan och barnomsorgen är den enskilt högst prioriterade och största verksamheten i Trosa kommun. Verksamheterna kompenseras dels för demografin (7 mkr), dvs. fler barn i verksamheten, dels höjs barn- och elevpengen med 2 mkr till grundskolan samt 2 mkr till förskola. Under 2021 tillfördes 4 mkr till elevpeng för grundskola. Dessutom tillförs ytterligare 1 mkr i anslag till skolkontoret.

Redan under året tillfördes extra medel till barn- och elevhälsan (4 mkr) och 2022 ökas den summan (1 mkr).

För året genomförs punktinsatser inriktade på barn och unga. Kulturskolan får 300 tkr och fritidsgårdarna 200 tkr för att under året genomföra riktade projekt. För de äldre barnen riktas 1,6 mkr för att generellt kunna möta upp behov under året.

En meningsfull fritid

Trosa kommun ska ha ett aktivt föreningsliv med goda förutsättningar, därför tillförs föreningsstödet 200 tkr.

Biblioteken har en bred och uppskattad verksamhet och har under pandemin utvecklat sin verksamhet för att nå ut till så många invånare som möjligt trots begränsade förutsättningar. En särskild insats för året görs om 200 tkr.

En så kallad kulturinjektion görs under 2022 om 300 tkr för att stärka allmänkulturen.

Puts och studs i offentliga miljöer

Gator, vägar, fastigheter och grön- och parkytor utgör våra offentliga miljöer och bidrar till upplevelsen och trivseln i vår kommun. Extra medel tillfördes redan 2021 och mer tillförs 2022 för underhåll.

En trygg och säker kommun

Trosa är i jämförelse en trygg och säker kommun, och vi vill arbeta för att den fortsatt ska vara det. För beredskap tillförs arbetet med totalförsvar 500 tkr. För den dagliga tryggheten tillförs räddningstjänsten 1 mkr och till det brottsförebyggande arbetet görs en punktinsats om 200 tkr för året samt en generell tillförsel för bevakning om 500 tkr.

Omsorg om alla

Vi lever allt längre i Trosa kommun, något som även ökar behoven av omsorg. Vård och omsorg tillförs 11 mkr för att kompensera för fler människor som har behov av verksamheten.

För året genomförs dessutom en insats för att öka trivseln i utemiljön på våra särskilda boenden (300 tkr).

En kommun som hänger ihop

Det ska gå att förflytta sig runt om i kommunen oavsett ålder eller om man har bil. Kollektivtrafiken tillförs 1,5 mkr för den nya busslinjen via Stensundsvägen samt 350 tkr för tågbuss.

Medborgarnas åsikt räknas

SCB:s medborgarundersökning är en av de viktigaste undersökningarna som Trosa kommun medverkar i och använder som underlag i den långsiktiga planeringen. När resultaten levereras i december vill vi redan 2022 kunna genomföra önskemål som framkommer. För det tillförs 200 tkr.

Det här är ett urval av vad som händer nästa år. Ta del av helheten i budget för 2022.

Dela artikel: