Året som gått i urval

Under 2022 har historiskt många investeringsprojekt gått igång och gått i mål. Ta del av ett hektiskt år i urval.

Fornbyskolan ny byggnad + kök

En nybyggnation i enplan vid Fornbyskolans norra del uppfördes under året för att inrymma en provisorisk matsal och nya klassrum. Ett nytt produktionskök byggs i anslutning till den södra delen av Fornby-
skolan. När det nya produktionsköket och matsalen är färdigställda kommer den provisoriska matsalen i den fristående skolbyggnaden att göras om till klassrum. Utemiljön intill den nya skolbyggnaden kommer att innehålla en ny multiarena, sittytor samt körsbärsträd.

Ny sporthall och isrink

Under året togs första spadtaget för en ny konstfrusen isrink och ny sporthall vid Tomtaklint. Isrinken invigs i början av 2022 och den nya sporthallen som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer invigs preliminärt till hösten 2022.

Upprustning av Stensundsvägen och väg 787 med ny busslinje

Under 2021 har Trosa kommun rustat upp Stensundsvägen och väg 787 efter att under föregående år tagit över ansvaret som väghållare från Trafikverket. Lagom till Lucia invigs en ny busslinje på vägen som går från Trosa till Vagnhärad.

Husby park förskönades

Två större rabatter utvecklades med nya perenner för att skapa en välkomnande entré till parken och solstolar ersattes med nya stolar och bord. Dessutom installerades ny belysning under vägbron för en tryggare och mer attraktiv miljö.

Länsmansbron i Vagnhärad

Länsmansbron i Vagnhärad som är en pulsåder över ån ersattes med en ny och kompletterades med belysning.

Upprustning Högbergsgatan

En belyst gång- och cykelväg har byggts längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan har setts över och förnyats. Hertig Karls väg, delar av Högbergsgatan samt delar av Smäckbrogatan har asfalterats om. Dessutom har Trobo satt upp ny julbelysning i träden som kantar Högbergsgatan mot området Tumlaren.

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum till Safiren

MobilBygg AB har under 2021 uppfört ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum till Safiren för att möjliggöra för brukare och ledsagare att byta om tillsammans. Behovet har lyfts fram i bland annat Äldre- och omsorgsrådet och har nu förverkligats.

Utbyggnad och renovering av Skärlagskolan

Utbyggnaden invigdes till skolterminens start och under hösten genomgick den ursprungliga delen av skolan en renovering av klassrum, gymnastiksal och utbyggnad av skolbiblioteket. Även skolans matsal gjordes om från att ha varit mottagningskök till produktionskök, ett arbete som är en del av ett större projekt med att rusta upp befintliga kök.

Nytt hamnkontor i Trosa gästhamn

Under årets sista månad inleddes arbetet med ett nytt hamnkontor. Först rivs de äldre byggnaderna för att bereda plats åt de nya som ska stå klara under sommaren 2022.

Gång- och cykelvägar längs Gnestavägen och på Öbolandet

En kommunal gång- och cykelväg med belysninganläggs på Öbolandet från korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Rävuddsvägen och beräknas stå klar under våren. Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg har breddats och förnyats till en gång- och cykelväg.

Dessutom ...

Nya konstverket Balansorganet vid Skärlagskolan, ny julbelysning, renoverad kajkonstruktion längs Trosaån, nya Korslöt återvinningscentral, projektet Fiskpassager löper på för biologisk mångfald i Trosaån, beslut har fattats om reningsverken, läktare har installerats i Skärborgarnas hus och en hel del till.

Exploateringar

 • VA-anslutningar samt upprustning väg Hökeberga.
 • Exploatering Södra Husby.

VA

 • Byte pumpstation Gunnarstensgatan.
 • Byte vattenledning Allégatan.
 • Vagnhärads vattentorn.
 • Ledningsförnyelse Högbergsgatan.
 • Ledningsförnyelse Hertig Karls väg.
 • Uppgradering Trosa ARV – pågår.
 • Byte till Digitala vattenmätare – pågår.
 • Ventilbytesprogram – pågår.
 • Ledningsförnyelse – pågår.
 • Ny förläggning vattenledning till Lövsta.
 • Förstudie ovidkommande vatten.
 • Luktåtgärder Vagnhärads reningsverk.

Renhållning

 • Nya ÅVC Korslöt
 • Ny ÅVS Källvik

Park

Underhållsarbete/ projekt

 • Nytt växtmaterial i rabatter - Gröna torget, Vagnhärads station, Källargränd/ Viktoriagatan.
 • Ny perennrabatt - Husby park.
 • Blomsterängar i Trosa, Vagnhärad.
 • Lökväxter grönområden och rabatter.
 • Nya parkmöbler Husby Park.
 • Parksoffor utmed gc-vägar – pågår.
 • Fler picknickmöbler – hamnområdet.
 • Slyröjning, gallring utmed ån Trosa / Vagnhärad.
 • Slyröjning Askögatan / Granitvägen - klart vid årsskiftet.
 • Gallring av träd i Ödesbyområdet – pågår.
 • Skogsvård inkl. borttagning av angripna granar av granbarkborre Trosa / Vagnhärad.
 • Ny perennrabatt i korsningen Ö. Långgatan/ Högbergsgatan.
 • Renovering av lekplatsen - Midsommarvägen i Vagnhärad.
 • Öppnat upp ” Utsiktsplats” , slyrensning gångstigen i Fornminnesområdet i Vagnhärad.
 • Minneslund för sällskapsdjur.

Fastighet

 • Skärlagskolan utbyggd.
 • Nytt omklädningsrum Safiren – tillgänglighetsanpassat.
 • Ny hygientvättstuga samt omklädningsrum till vård och omsorg.
 • Mottagningskök Kyrkskolan.
 • Solceller Safiren.
 • Nytt servicehus Trosa havsbad.
 • Renovering och installation av teleskopläktare på Skärborgarnas hus.
 • Fornbyskolan del 2 - 700 m2 ny skola.
 • Dalbystugan - nytt stängsel, ny innebelysning.
 • Kyrkskolan- Målning av ena gaveln samt utbyte bänkar. Ny belysning matsalen.
 • Björke förskola - ny klätterlek.
 • Björkbackens förskola- ny lekutrustning baksidan.
 • Hasselbacken förskola - iordningställande av parkering samt avvattning innergården.
 • Hasselbackens förskola - ytskiktsrenovering 4 avdelningar samt personalutrymmen, byte panel samt målning utvändigt.
 • Ventilationsbyte Tomtaklintskolan.
 • Industrigatan 8A - nya kontor.
 • Uppfräschning av utemiljö generellt.
 • Trädinventering alla fastigheter, samt åtgärder.
 • Tomtahills förskola - utbyte värmeväxlare.
 • Björkbackens förskola - utbyte golv hela låga delen.
 • Tomtaklintskolan - utbyte trall, utbyte delar av innerbelysning, utbyte delar av ytterbelysning.
 • Världens Ände 1 - utbyte portar del 1 och del 2.
 • Safiren - utbyte trampolin, brandåtgärder och sprinkler.
 • Häradsvallen- Renovering läktare, byggnation av skyddsnät.
 • Häradsvallen- Utbyte av bevattningsledning från Ån med ny byggnad för pumpstation.
 • Fornbyskolan - renovering del 2. Ny skola med ny utegård.
 • Ytskiktsrenovering Fornbyskolan del 1.
 • Hedebyskolan - renovering av hela A-korridoren.
 • Åtgärder kring ventilation på flertal fastigheter.
 • Sockenstugan - asfaltering infart.
 • Åtgärder kring brand och brandskydd på alla fastigheter.
 • Översyn och åtgärder kring tak och takavvattning på alla fastigheter.
 • Utbyte ytterbelysning på flertal fastigheter.
 • Björke Gymnastikhall - Utbyte av belysningsarmaturer.
 • Industrigatan 8 - Renovering personalkök VO.
 • Trosa vårdcentral - fortsatt utbyte av avloppsledningar. Utbyte belysning baksida.
 • Åtgärder på flertal fastigheter efter elbesiktning.
 • Muddring - delar av Gästhamnen samt flertal båtplatser. Vassröjning.

Gata

Underhållsarbeten asfaltsbeläggning

Vagnhärad:

 • Gnestavägen
 • Gamla vägen
 • Gc-vägen utmed Centrumvägen
 • Västerljung:
 • Dalbyvägen
 • Gc-väg mellan Branders väg och Kantzows väg
 • Västerleden vid vändslingan

Trosa:

 • Högbergsgatan
 • Hertig Karls väg
 • Fifångsgatan
 • Landsortsgatan
 • Bråtagatan
 • Industrigatan
 • Gc-väg Sockengatan
 • Gc-väg Boställsgatan

Projekt gata

 • Länsmansbron, utbyte till ny bro.
 • Gnestavägen, ny gc-väg mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.
 • Högbergsgatan, ny gc-väg mellan Östra långgatan och Gustavsbergsgatan.
 • Stensundsvägen ombyggnation.

Projekt belysning

 • Husby park, belysning under bro.
 • Länsmansbron, ny belysning på nya bron.
 • Stationsparkeringen, utbyte armaturinsats till Led.
 • Östra långgatan, utbyte befintlig belysning till Led.
 • Högbergsgatan – utbyte befintlig belysning + utökning på motsatt sida – pågår.
 • Landsortsgatan, utbyte befintlig belysning till Led.
 • Fifångsgatan – utbyte befintlig belysning + utökning.
 • Hertig Karls väg, utbyte befintlig belysning till Led.

Julbelysning

 • Högbergsgatan, ny julbelysning i päronträdet utanför gatuköket.
 • Östra långgatan, ölstugan utbyte befintlig julbelysning.

 

Dela artikel: