Barnen, offentliga miljöer och trygghet prioriteras i budget 2022

Budget för 2022 antogs under onsdagskvällen 9/6 i kommunfullmäktige. Det ekonomiska läget ger utrymme för den styrande majoriteten att tillföra 51 nya mkr till verksamheter inom offentliga miljöer, trygghet och inte minst till skola och förskola.

Redan vid kommunstyrelsesammanträdet i början av maj beslutades om utökade resurser för 2022 men som träder i kraft redan hösten 2021. En ramutökning om 4 mkr för barn med särskilda behov, 4 mkr ytterligare till elevpengen, 2 mkr för underhåll av gator samt 3 mkr för fastigheter och offentliga miljöer som parker och gångstråk.

I budgeten som nu antagits i kommunfullmäktige tilldelas skola och förskola utöver tidigare 4 mkr ytterligare 6 mkr 2022. Gatu-, park- och fastighetsverksamheten får i sin tur utöver tidigare 5 mkr en ramutökning om 5 mkr där även årlig återkommande muddring ingår.

För trygghetsskapande verksamhet som räddningstjänst, utökad bevakning och totalförsvar riktas 2 mkr. Den nya busslinjen kopplad till Stensundsvägen som går igång i slutet av året tilldelas 1,5 mkr.

Trosa kommun får allt fler barn vilket ökar kostnaderna för skola och förskola. Samtidigt blir  Sveriges och Trosas befolkning allt äldre vilket skapar ökade kostnader för vård- och omsorg. Demografiska förändringar ska inte vara ett hinder för att bibehålla Trosa kommuns kvalitet och verksamheterna kompenseras därför för volymökningar med 23 mkr.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Vi har ett unikt bra ekonomiskt utgångsläge i Trosa kommun vilket ger oss utrymme att tilldela kärnverksamheterna mer resurser än på många år. Och för de som jobbar i vår organisation ska förutsättningarna och resurserna för att bedriva verksamheten alltid vara välkända och stabila.”

Sammantaget ges utökade resurser om 28,6 mkr som inte är kopplade till demografi och liksom tidigare år kompenseras fullt ut för ökade priser och löner.

Förslag till budget 2022 antogs i kommunfullmäktige 9/6.

Ta del av Budget 2022 i sin helhet.

Dela artikel: