Beslut om reningsverken

Torsdagen 29/4 fattade teknik- och servicenämnden beslut i frågan. Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmersfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver.

Beslutet var väntat då det föregicks av en politisk överenskommelse där 7 av 8 partier var överens om att den mest fördelaktiga lösningen är en anslutning till Himmerfjärdsverket i enlighet med utredningen. Fördelarna gäller på såväl kort som lång sikt varför det är särskilt viktigt med partiöverskridande samsyn i frågan.

De beslut som teknik- och servicenämnden tagit och som nu går vidare till kommunfullmäktige lyder:

1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB enligt prioritering:

  1. Alternativ sträckning Tullgarn
  2. Alternativ sträckning gamla E4
  3. Alternativ sträckning Långsjön

2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.

Det förslag till beslut som tekniska enheten presenterade för nämnden baserades på nedanstående utredningar som delgivits teknik-och servicenämnden. Utredningarna är genomförda på uppdrag av tekniska enheten.

 

Dela artikel: