Förväntat bärkraftigt resultat för Trosa kommun 2021

Vid delårssammanställningen av Trosa kommuns ekonomi håller prognosen från våren i sig och på helåret prognostiseras ett positivt resultat om drygt 49 mkr. De avgörande faktorerna är nämndernas gedigna ekonomi i kombination med en förstärkning av Kommunsveriges skatteintäkter.

Skatteintäkterna för Sveriges kommuner har överstigit förväntningarna med SKR:s reviderade prognoser för året, något som återspeglar sig i många kommuners delårsbokslut och så även Trosas. För Trosa kommun specifikt uppvisar nämnderna för kärnverksamheterna unisont en mer gedigen ekonomi än på många år. Humanistiska nämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Teknik- och servicenämnden redovisar alla prognoser i balans, men även statsbidrag och lägre räntekostnader under året bidrar till resultatet.

Marlene Bernfalk, ekonomichef: ”Det är ett högt tryck på våra kärnverksamheter och att då samtidigt nämnderna hanterar ekonomin på ett bra sätt är väldigt tillfredställande. Den goda prognosen ger oss även möjlighet att stärka Trosa kommuns ekonomi på längre sikt.” 

Delårsbokslutet hanteras i kommunstyrelsen 27/10 och beslutas om i kommunfullmäktige 10/11.

Dela artikel: