Infart västra Trosa avbryts – men planering för ny trafiklösning inleds

Trosa kommun, Trafikverket och Region Sörmland har kommit överens om att kostnaderna för utveckling av en nyanlagd väg till västra Trosa överstiger nyttan. Nu påbörjas ett gemensamt arbete för att hitta lösningar som avlastar trafiken i centrala Trosa till lägre kostnader.

Trafikverket och Trosa kommun har i många år arbetet för en infrastrukturlösning som ska avlasta trafiken i  centrala Trosa samt möjliggöra utveckling av bostäder i västra Trosa och verksamhetsmark väster om dagens industriområde invid väg 218.

Infrastrukturlösningen har gått under arbetsnamnet Infart västra Trosa, en nyanlagd väg mellan väg 218 i öster och väg 782 i väster (Västerljungsvägen). Projektet har kommit till bygghandlingsskedet där man genomför fördjupade analyser av produktionsmetoder samt hantering av massor. Resultatet visar på en potentiell kostnadsökning om 100 %.

Utifrån detta har Region Sörmland, Trafikverket och Trosa kommun gemensamt kommit överens om att avbryta projektet och skyndsamt påbörja ett gemensamt arbete för att hitta en alternativ lösning för behovet och bristen som projekt Infart Västra Trosa skulle lösa. Dvs. en infrastrukturlösning är fortsatt aktuell men kommer inte ske utifrån en nyanlagd väg. Möjliga lösningar är att se över de kommunala samt statliga vägar in och ut ur såväl västra som östra Trosa.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Det är inte ekonomiskt försvarbart att gå vidare med Infart västra Trosa. Tillsammans med Trafikverket och Regionen fokuserar vi nu istället på alternativa lösningar. Ett arbete som redan har inletts.”

För Trosa kommuns del finns ett flertal projekt kopplade till Infart västra Trosa. Verksamhetsmarken väster om dagens industriområde och i anslutning till väg 218 ska fortsätta att utvecklas liksom delar av bostadsutvecklingen i västra Trosa. Men i vilken takt och omfattning är avhängigt den framtida infrastrukturlösning som nu arbetas fram gemensamt mellan myndigheterna.  

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Infart västra Trosa hade stor potential att avlasta den flaskhals som centrala Trosa innebär med broar och tät bebyggelse. Nu arbetar vi för att hitta andra sätt att uppnå samma sak och att vi fortsatt arbetar för att ta fram verksamhetsmark för företag känns väldigt bra med en hög efterfrågan, liksom möjligheterna att ta fram bostadsmark i västra Trosa.”

Dela artikel: