Lågkonjunktur och pandemi – men Trosa håller fastlagd kurs

Förslag till delårsbokslut för Trosa kommun ska nu avhandlas i kommunstyrelsen. Mycket har varit oväntat 2020, men trots stora yttre utmaningar prognostiseras ett positivt ekonomiskt resultat med hög måluppfyllelse och investeringar i fas.

Helårsresultatet bedöms till 27,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 22,1 mkr. Det främsta skälet till den positiva avvikelsen är skattenettot om totalt 29,9 mkr varav det extra tillskottet, som samtliga kommuner fick för vikande skatteunderlag med anledning av covid-19 under våren, står för 24,9 mkr.

Under året har ett flertal stora investeringsprojekt gått framåt varav Skärlagsskolans utbyggnad är den största men nämnas kan även renovering av Skärborgarnas hus, lekplats vid Midsommarvägen och renovering av Vagnhärads vattentorn. En investeringstopp ligger under åren 2020-2021 för att dels möta upp befolkningstillväxten, dels utnyttja den pågående lågkonjunkturen.

Den pågående pandemin har varit en påfrestning på organisationen som i sin tur uppvisat en stabilitet och uthållighet.

Även Trosa kommuns helägda dotterbolag Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) och Trosa Fibernät AB (Trofi) bedöms få positiva resultat.

Delårsbokslutet hanteras i kommunstyrelsen 7/10 och beslutas därefter i kommunfullmäktige 21/10.

Dela artikel: