Politisk överenskommelse om vägval för reningsverk

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En politisk överenskommelse har nu kommit till stånd utifrån utredningsunderlaget.

Sju av åtta partier i Trosa kommunfullmäktige är överens om att den mest fördelaktiga lösningen är en anslutning till Himmerfjärdsverket i enlighet med utredningen. Fördelarna gäller på såväl kort som lång sikt varför det är särskilt viktigt med partiöverskridande samsyn i frågan.

Den utredning som ligger till grund för överenskommelsen ger tre huvudsakliga argument för det förordade alternativet:

Bättre för miljön

Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på människor, natur och hav. Bland annat arbetar SYVAB med en biogasanläggning.

Lägre kostnad

Bedömningen är att det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar en lägre kostnad än för ett eget reningsverk. Den totala årliga driftskostnaden inklusive kapitalkostnader är lägre för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk. Därtill ger en överföringsledning längre avskrivningstid och längre hållbarhet samt en flexibilitet att skala upp och ner kapacitet beroende på framtida tillväxt.

Säkrad kompetensförsörjning

En liten kommun har svårt att upprätthålla den kvalificerade kompetens som krävs inom ett nischat område över tid. Det gäller även säkerhetsaspekten då ett reningsverk inte får ha driftsstopp. Stordriftsfördelen med Himmerfjärdsverket är här påtaglig.

Alternativet med ett eget reningsverk i Trosa kommun kvarstår om en överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte kan genomföras. Teknik- och servicenämnden får därför i uppdrag att gå vidare med utredning och projektering  av i första hand överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB (med tre möjliga dragningar) och i fjärde hand ett reningsverk i Trosa kommun (s.k. aktivslam med Bio-P).

Formellt fattas beslut om utredningsalternativen på teknik- och servicenämnden 29/4.

­­­


Daniel Portnoff (M)                                     Magnus Johansson (S)
John Carlsson (C)                                       Maria Arman (MP)
Bengt-Eric Sandström (L)                           Bertil Malmberg (SD)                                 
Arne Karlsson (KD)                                    

Dela artikel: