Stensundsvägen genomgår en generös upprustning

Trosa kommun fortsätter att satsa på underhåll av befintliga vägar och nästa stora projekt är Stensundsvägen som övertogs från Trafikverket i slutet av 2020. Satsningen innebär att vägens standard kommer att förbättras avsevärt och leda till en ökad trafiksäkerhet.

Stensundsvägen är en strategiskt viktig väg då allt fler väljer att bosätta sig i Stensund, Krymla och Åda. Belastningen på Stensundsvägen har ökat, och genom att vägen nu har blivit kommunal kan Trosa kommun rusta upp vägen för att göra den trafiksäker och trygg.

En förbättrad väg och ny kommunal busslinje

Arbetet framöver innebär att Stensundsvägen ska få en bättre standard och samtidigt förberedas för den nya kommunala busslinjen som kommer att börja gå till hösten 2021. Inför trafikstart behöver vägen breddas och säkra busshållplatser och övergångar byggas. I arbetet ingår även byte av vägtrummor, dikning samt nyasfaltering. Det kommer även att anläggas en gång- och cykelväg mellan busshållplatsen vid Åda Backar fram till Apelvägen.

Vi har i många år drivit frågan om Stensundsvägen med Trafikverket och behovet av att rusta men också anpassa vägen till de nya bostadsområden som vuxit fram, men även de många fritidshus som blivit permanentboenden. Stensundsvägen är en viktig väg där vi ser ett behov av att knyta samman kommunikationerna ytterligare och till hösten 2021 införs därför en kommunal busslinje. Förutom miljövinster ökar det även självständigheten för barn och unga när de kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand, säger Daniel Portnoff (M), kommunalråd i Trosa kommun.

Projektet finansieras i stora delar av Trafikverket som en del i överenskommelsen om ett kommunalt övertagande av vägen. Under de kommande månaderna kommer vägarbetet innebära att etapper stängs av och trafik ledas om.

Ritning över hur busshållplatsen kommer se ut. Ritningen visar att vägen smalnas av i en timglasform där busshållplatsen byggs upp på båda sidor.

Förutom två mindre busshållplatsfickor kommer det att skapas tre busshållplatser i timglasform. Dessa busshållplatser ger en ökad säkerhet eftersom de stannar trafikflödet i båda riktningar och kommer att vara belysta.

Läs mer om projektet vid Stensundsvägen

Dela artikel: