Trosa kommun inför ny busslinje mellan Trosa och Vagnhärad

Storsatsningen som skett sedan Trosa kommuns övertagande av vägen hösten 2020 har inneburit breddning av väg, skapande av gång- och cykelväg, byggnation av busshållplatser och sist men inte minst – en ny busslinje för att erbjuda fler anpassade turer efter tågavgångarna från Vagnhärads station. Allt för att underlätta i vardagen och göra det lättare att ta ett miljövänligt färdmedel till arbete, skola och aktiviteter.

Busslinje 556 trafiksätts i december och kommer att trafikeras mellan Trosa hamn och Vagnhärad station via Stensundsvägen. Utmed vägen som nu rustats upp har det skapats sex nya busshållplatser där de som upprättats i anslutning till bostadsområden är större med säkra övergångar och busskurer. Vad gäller tidtabellen har den anpassats för att passa tågavgångarna med fyra turer på morgonen och fem på eftermiddagen och kvällen.

- Den nya busslinjen är ett vallöfte och lokal investering som nu blivit verklighet och skapar förutsättningar för att fler skall kunna åka kollektivt i en del av kommunen som växer. Att bussen nu trafiksätts är ett glädjande besked att ge våra framtida pendlare, säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande.

I projektet ingick även en renovering av den resterande delen av Stensundsvägen ut till folkhögskolan. Här har vägen justerats upp vilket skapat en känsla av en bredare körbana, samtidigt som befintliga mötesplatser rustats upp och vägtrummor ersatts med nya. En upprustning som varit efterfrågad under lång tid hos medborgare ute på Stensund och Krymla.

Slingrig nyasfalterad väg med stora träd intill vägkanten

Asfalteringen av den slingriga Stensundsvägen har varit efterlängtad.

Busskur i förgrunden med metallväggar, intill busskuren står fyra cykelställ och i bakgrunden syns gång- och cykelvägen och bostadsområdet Hagaberg

Den nya busshållplatsen Hagaberg är en av de nya hållplatserna som busslinje 556 kommer stanna vid. Här säkerställs en trygg av- och påstigning genom en timglasformad avsmalning.

Kartbild som visar med rött var renoveringen av vägen har ägt rum samt svarta prickar som markerar de nya busshållplatserna.

De sex nya busshållplatserna Trosalund, Hagaberg, Fagerbjörk, Åda backar, Apelåker och Åda golf.

Dela artikel: