Trosa kommun står stadigt - men konjunkturavmattningen har inletts

Preliminärt delårsbokslut för 2019 är nu sammanställt och ska upp till beslut i kommunfullmäktige. Ett stabilt bokslut som tar höjd för framtiden men som förväntat visar sig konjunkturavmattningen även lokalt. Prognosen för helåret landar på 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budget.

I Trosa innebär god ekonomisk hushållning att dagens invånare betalar för den verksamhet som de får och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella underhålls och utvecklas.

Resultatet per sista augusti är 28,2 Mkr, att jämföra med 45,9 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 15,4 Mkr, vilket är en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budgetens 7,3 Mkr. Det positiva resultatet förklaras främst av ett positivt finansnetto samt högre skatteintäkter än budgeterat, vilket direkt är kopplat till den positiva inflyttningen och invånarnas höga sysselsättningsgrad. Trosa kommun har inte upptagit några nya lån under året. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8 Mkr för finansnettot.

Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2019 och uppgår till 13 526 invånare per sista juli. Inflyttningen innebär högre intäkter, men även att verksamheternas kostnader ökar i takt med att de måste utökas för att möta invånarnas behov.

Ökningen syns framförallt inom köp av verksamheter och entreprenader samt för personalkostnader. Ökningen av personalkostnader beror på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna skola/barnomsorg och vård- och omsorg.

I 2019 års centrala buffert finns 15 Mkr. Enligt avstämning per sista augusti beräknas 14,7 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert. Den centrala bufferten finns till för att väga upp verksamheternas ökade kostnader under året kopplade till exempelvis fler elever eller äldre i behov av omsorg. Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2018, Humanistiska nämnden -4,4 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Kultur- och fritidsnämnden -0,5 Mkr.

Kommunens räntekostnader prognostiseras till 9,5 Mkr lägre än budgeterat och skattenettot 2,8 Mkr högre än budgeterat. Överskottsutdelning från Kommuninvest ger en positiv budgetavvikelse på 1,9 Mkr. Av tidigare års avsättning har 11,2 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 7,8 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.

Sammantaget bedöms Trosa kommun få ett positivt bokslut för 2019 och står rustade inför kommande års vikande konjunktur.

Delårsbokslutet behandlas i kommunstyrelsen 9/10 och beslutas därefter om i kommunfullmäktige 23/10.

Dela artikel: