Vad händer med Trosa reningsverk just nu?

Kommunfullmäktige ska besluta om den överenskomna överföringsledningen 9/6, men det befintliga verket i Trosa ska stå i ett antal år till. Därför uppgraderas det just nu för att klara miljökrav samt fler invånare.

Trosa reningsverk närmar sig slutskedet i sin livscykel och därför behöver det uppgraderas. Dels för att leva upp till nya miljökrav och dels för att hantera fler invånare under kommande år. När det är genomfört så är bedömningen att alla gränsvärden samt även en utökning av kapaciteten ska inrymmas. Dimensioneringen är anpassad för att klara avloppsreningen fram till den nya lösningen är på plats senast 2028.

När är uppgraderingen klar?

Då uppgraderingen sker under drift så tar det lite längre tid än om reningsverket hade stängts ner, vilket av naturliga skäl inte är aktuellt. Länsstyrelsen har varit informerade hela vägen och känner till tidplanen. Under vecka 23 installeras den s.k. ”Biologen” som är en nyckeldel för reningen och att uppnå miljökraven, men det tar ett antal veckor att starta upp processen. Fullt ut får vi effekt under kvartal 3 2021 då uppgraderingen är helt klart. Parallellt sker övriga installationer såsom pumpar, skivfilter m.m. Dvs. från och med senast i höst uppnås alla krav på exempelvis gränsvärden för fosfor och vi har kapacitet för att klara tillväxt fram till 2028.

Föreläggande från Länsstyrelsen

Trosa kommun har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen i Uppsala som handlägger den här typen av miljöärenden. För ett slag sedan önskades utförligare svar på några av punkterna, vilket i sig inte är några konstigheter då det finns olika syn på vad som efterfrågas. Men det är inte ett nytt föreläggande. Trosa kommun och Länsstyrelsen har en bra dialog och båda vill uppnå samma sak. Det finns ingen risk att Trosa kommun kommer att stå utan reningsverk.

Har Trosa kommun kapacitetsbrist?

Reningsverket behöver inte bredda (dvs. släppa ut orenat vatten i havet) pga kapacitetsbrist. De gånger som det har behövts breddas är det på grund av kraftig nederbörd och att havet då går in i verket. Vid breddning har de produkter som släpps ut gått genom en grovrensning. Vid breddning anmäls det till Länsstyrelsen. De fasta produkter som blir kvar efter rening transporteras ibland till andra kommuner för spridning. Det är då fråga om planerade åtgärder. Att Trosa kommun inte lever upp till miljökrav idag handlar om att lagkraven har ändrats, inte att reningsverket renar sämre. Senast kvartal 3 2021 kommer Trosa kommun att leva upp till lagkraven.

Varför görs uppgraderingen först nu?

Reningsverket har uppgraderats åtskilliga gånger sedan det byggdes på 60-talet. Senast var kring 2011 efter beslut om att inte bygga ett nytt reningsverk eller överföringsledning och tillstånd ansöktes då om förlängt tillstånd, ett tillstånd som löper ut 2021. Varför uppgraderingen görs nu är inte på grund av resursbrist utan att det krävdes en noggrann genomgång av vad som skulle åtgärdas för att nå rätt effekt till rätt kostnad. När behovet var fastställt så togs en budget fram som också kommunfullmäktige beslutade om hösten 2020.

Ny överföringsledning till Himmersfjärdsverket

Teknik- och servicenämnden fattade beslut 29/4 2021 om att Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmersfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver. Kommunfullmäktige beslutar 9/6 i frågan och därefter kan arbetet inledas med projektering. Läs mer om beslutet och ta del av handlingarna.

Dela artikel: