Vagnhärads resecentrum tar form

Ostlänkens första stopp från Stockholm är Vagnhärad, en av de stationsorter som avtalats fram i Sverigeförhandlingen som en strategiskt viktig ort i vår arbetsmarknadsregion. Ett resecentrum behöver ha en fungerande stationsbyggnad och ett första gestaltningsförslag har nu tagits fram.

Vagnhärads resecentrum kommer att ligga en och en halv kilometer från Vagnhärads torg i anslutning till Kalkbruksvägen. Platsen är idag ett kalhygge där man under några år genomfört arkeologiska utgrävningar.

Förslaget som nu tagits fram innehåller dels själva stationsbyggnaden och dels hur den integreras med plattformsmiljön och kringliggande kommande bebyggelse. Plattformarna kommer att ligga 0-7 meter ovanför dagens marknivå, men såväl plattform som stationsbyggnad kommer att vara tillgängliga i marknivå genom att fyllnadsmassor används för att få jämna övergångar. En inbyggd bro kommer att binda samman spårområdena och nås via trappor och hissar från vardera sidan.

Interiör bild av Vagnhärads resecentrum med panelväggar och glaspartier.

Trafikverket ansvarar för stationens kärnfunktion, dvs. plattformar och plattformsförbindelse med tillhörande teknik. Trosa kommun planerar för att komplettera resecentrumet med ytor för WC, vänthall och eventuell kiosk/servering.

Förutsättning för resecentrumet är bussangöring och primär bil- och cykelparkering på södra sidan av järnvägen, den sida som vetter mot Kalkbruksvägen. På norra sidan anläggs en sekundär bil- och cykelparkering. Gång- och cykelvägar kommer att anläggas längs Kalkbruksvägen från och till resecentrum. Ta del av planbeskrivning

Eftersom trakten kring Vagnhärad har höga kulturmiljövärden tas det med i utformningen av stationsbyggnaden. Förslaget redovisar att hållbara materialval eftersträvas och trä kan komma att användas såväl utvändigt som invändigt. För att uppnå en ljus och lätt miljö kommer stora delar av entréplanet att bestå av glaspartier. Ledorden i framtagandet har varit medvetna val och tydlig kvalitet i såväl detaljer som helhet samt slitstarka material, god funktion och hög finish. 

Konstnärlig bearbetning av stationsmiljön tas fram i projekteringsarbetet i ett stationsspecifikt konstprogram och ambitionen är att integrera konsten i anläggningen istället för att tillföra den i efterhand. Det finns tankar kring en fast utställning i eller i anslutning till byggnaden som lyfter fram Vagnhärads unika kulturmiljö.

Interiör bild av Vagnhärads resecentrum med trappor, paneler och glaspartier.

Ta del av handlingarna 1-30 november

Gestaltningsförslaget för Vagnhärads resecentrum är en del av Trafikverkets järnvägsplan som ställs ut för granskning 1-30 november på bibliotek Navet i Vagnhärad samt i receptionen, kommunhuset Västra Långgatan 4. Handlingarna finns även tillgängliga på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa.

Kommunens detaljplan för Vagnhärads resecentrum ställs ut för granskning under samma period. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en attraktiv nod för resande i Trosa kommun. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns webbplats trosa.se/resecentrum.

Dela artikel: