Nämnder & utskott

Nämnder

Nämnderna ansvarar för att bereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut. Därutöver ansvarar nämnderna för vissa uppgifter som kommunen enligt lag är ålagda att utföra, t.ex. handlägga bygglov (samhällsbyggnadsnämnden) eller att se till att barn och unga får den utbildning de har rätt till (humanistiska nämnden).

Nämndernas arbete styrs främst av den budget som kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd inför varje nytt verksamhetsår.

Nämnderna delegerar vanligvis beslutsfattande som gäller enskilda kommunmedlemmar till ett utskott bestående av en mindre grupp politiker från nämnden eller till en tjänsteman inom nämndens förvaltning. I stället fokuserar nämnden på frågor som rör resurstilldelning och uppföljning av verksamheten.

Utskott

Under vissa nämnder finns utskott som bereder nämndens ärenden. En del av dessa utskott har dessutom fått rätten att självständigt fatta beslut i vissa ärenden som rör verksamheten.

Kontakt

Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
Tel: 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Emma Svedin
Nämnd-/bolagssekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se