Överförmyndaren

Överförmyndarens uppgifter utgör ett viktigt led i tanken att alla skall få lika rätt oavsett förmåga. Enligt lag skall det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Trosa kommun har en överförmyndare. Överförmyndaren är utsedd av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Gemensamt för förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap är att någon helt eller delvis är oförmögen att på egen hand bevaka sina intressen och föra sin talan. Så kan vara fallet av vitt skilda anledningar och förekommer i mycket olika sammanhang. Det kan vara fråga om omyndiga, människor som är okända eller inte går att kontakta och – vilket förekommer i det stora flertalet av fall – personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Uppdraget som ställföreträdare är viktigt eftersom den bärande tanken med det är att alla i Sverige skall få lika rätt oavsett förmåga. Av samma anledning är det viktigt att tillsyn utövas och att tillsynsuppdraget genomförs med omsorg.

Överförmyndaren i Trosa kommun står under Länsstyrelsen i Stockholm läns tillsyn.

Kontakt

Per Liljekvist (M)
Överförmyndare
Tel: 073-633 53 20

Lise-Lotte Jacobsson (S)
Ersättande överförmyndare

Nadja Furuberget Skog
Överförmyndarhandläggare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17
overformyndaren@trosa.se