Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om funktionsnedsatta och äldre i enlighet med vad som sägs i socialtjänstlagen. Nämnden ansvarar också för den hemsjukvård som kommunen är ålagd att bedriva. Som uppgift har man också att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom nämndens arbetsområde ryms också t ex socialpsykiatri, hemtjänst och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande är Helena Koch (M), 1:e vice ordförande är Ricken Svensson Nyquist (FP) och 2:e vice ordförande är Annika Lundström (S).

Nämndens arbete omsätts i praktiken inom dess olika verksamheter, t ex vid särskilda boenden eller av hemtjänsten, vilka leds från Vård- och omsorgskontoret.

Kontakt

Helena Koch (M)
Ordförande
Tel: 070-662 19 26
helena.koch@trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se