Projekt

Nedan beskriver vi beslutade och pågående projekt i Trosa kommun. Söker du information om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan under rubriken Samhällsplanering där du även kan ta del av Detaljplaner.

Gästhamnens nya hamnkontor

Gästhamnens nya hamnkontor

Trosa gästhamns befintliga hamnkontor kommer till sommaren 2022 att uppgraderas med en ny och större byggnad. Det nya hamnkontoret kommer förutom kundkontakt med båt- och ställplatsgäster även inrymma butik, personalutrymme och förråd.

Hedebyskolans nya entré

Hedebyskolans nya entré

Huvudentrén till Hedebyskolan är idag anonym och något svår att hitta för nya besökare. Därför kommer entrén att genomgå en renovering där det ingår att öppna upp med glastak så att insidan blir mer öppen och ljus.

Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Stensundsvägen ska förberedas för en ny kommunal busslinje och därför genomförs olika vägarbeten med breddning av vägen, byte av vägtrummor, dikning och nyasfaltering.

Vägskador vid Vagnhärads stations busshållplats

Vägskador vid Vagnhärads stations busshållplats

Sättningar på båda sidor om busshållplatsen vid Vagnhärads station behöver åtgärdas under hösten.

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en snar framtid inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan.

Offentligt konstverk vid Skärlagskolan

Offentligt konstverk vid Skärlagskolan

Balansorganet är ett konstverk framtaget av eleverna på skolan under ledning av Art Lab Gnesta.

Husby park förskönas

Husby park förskönas

Husby park i Vagnhärad genomgår en uppfräschning för att skapa en trivsam park för rekreation nära stadskärnan.

Byggnation av Porthusen vid Verktygsgatan

Byggnation av Porthusen vid Verktygsgatan

Norr om kvarteret Mejseln kommer ett nytt område av radhus byggas upp med 18 nya boenden. Arbetet pågår under 2021 och påverkar främst gång- och cykeltrafikanter som leds om till andra vägar för att passera området säkert.

Cirkulationsplatsen vid vårdcentralen

Cirkulationsplatsen vid vårdcentralen

Under hösten 2021 kommer cirkulationsplatsen vid vårdcentralen i Trosa åtgärdas. I projektet ingår bland annat att refuger flyttas för att göra det enklare för tyngre fordon att passera.

Arbete vid Kustvägen och Västra hamnplan

Arbete vid Kustvägen och Västra hamnplan

Utmed Strandvägen och Kustvägen i Trosa har det tidigare skett markarbeten som under hösten 2021 kommer återupptas och slutföras.

Trafiksäker cykelbana skapas utmed Högbergsgatan i Trosa

Trafiksäker cykelbana skapas utmed Högbergsgatan i Trosa

Under 2021 kommer det att ske en större vägsatsning längs med Högbergsgatan i Trosa kommun. I samband med arbetet kommer flera projekt att ske löpande under 2021. Här ingår skapandet av en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning längs Högbergsgatan för att knyta samman Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan.

Byggnation av ny sporthall och isrink

Byggnation av ny sporthall och isrink

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink.

Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras

Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras

Snart inleds arbetet vid återvinningsstationen i korsningen Hökebergsvägen/Torpavägen med förberedande markarbeten och slutligen asfaltering.

Kajkontruktionen förbättras utmed Trosaån

Kajkontruktionen förbättras utmed Trosaån

Under hösten 2021 kommer den fortsatta renoveringen av kajen utmed Västra Ågatan mellan Bryggarbron och Smäckbron att äga rum och skapa en förbättrad kajkonstruktion samt bättre angöringsmöjligheter för befintliga båtplatser.

Gång- och cykelväg skapas vid Gnestavägen

Gång- och cykelväg skapas vid Gnestavägen

Under hösten 2021 kommer befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg att uppdateras. Trottoaren kommer breddas och skapa plats för en ny gång- och cykelväg.

Utbyggnaden är invigd

Utbyggnaden är invigd

Under elevernas första skoldag genomfördes en invigning med tal, bandklipp och isglass.

Återvinning av gamla fiskeredskap

Återvinning av gamla fiskeredskap

Under september och oktober 2021 kommer Trosa kommun att uppmana medborgare att lämna in sina uttjänta fiskeredskap för återvinning i de kärl som placerats vid Trosaån, Askögatans återvinningsstation och Korslöt återvinningscentral.

Gång- och cykelväg på Öbolandet

Gång- och cykelväg på Öbolandet

I samband med vägföreningens renovering av Edanövägen kommer Trosa kommun skapa en kommunal gång- och cykelvägen på Öbolandet.

Återvinningsstationen i Källvik flyttas och utökas

Återvinningsstationen i Källvik flyttas och utökas

Från att endast ta emot hushållsavfall, glasförpackningar och tidningar kommer den nya placeringen innebära att det även kommer få plats insamlingskärl för metall-, plast- och pappersförpackningar.

Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

I takt med att behovet av fler måltider inom förskola, skola och äldreomsorgen har ökat har en renovering av de lokaler där maten tillagas blivit en allt mer prioriterad fråga.

Safirens tillgänglighetsanpassade omklädningsrum

Safirens tillgänglighetsanpassade omklädningsrum

Under 2021 skapade MobilBygg AB en tillbyggnad med ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum på Safiren. Här kan brukare och ledsagare byta om tillsammans.

Länsmansbron i Vagnhärad renoveras

Länsmansbron i Vagnhärad renoveras

Bron som agerar gång- och cykelväg över Trosaån invid Husby kvarn direkt söder om järnvägsspåret ska renoveras.

Fornbyskolan växer med ny byggnad och produktionskök

Fornbyskolan växer med ny byggnad och produktionskök

Vid Fornbyskolan i Vagnhärad sker flera parallella projekt för att utveckla skolan ytterligare. Här ingår skapandet av en fristående skolbyggnad i enplan som upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan där nya klassrum samt provisorisk matsal kommer inrymmas

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021.

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Sedan maj 2019 har Trosa kommuns tekniska enhet och driftentreprenören SUEZ arbetat för att de datoriserade tömningsregistreringarna ska gå i mål. Hushållskärl runtom i kommunen har nu fått en ID-märkning i form av en plastbricka och en streckkodsetikett som gör att tömningen av kärlen från och med nu kommer att kunna följas upp och säkerställas på ett kvalitetssäkrat sätt.

Har du funderat över våra E4-tavlor?

Har du funderat över våra E4-tavlor?

2009 satte Trosa kommun upp två digitala skyltar längs E4:an som ersatte de tidigare i plåt. Nu har de gjort sitt och under våren 2020 handlades nya tavlor upp.

Undersökningar längs åpromenaden

Undersökningar längs åpromenaden

I februari 2020 drabbades Trosa kommun av översvämningar där bland annat gästhamnen, Askögatan samt Östra och Västra hamnplan påverkades. Flödet var även högt i Trosaån där vattnet nådde upp till åpromenadens kant. När vattnet sjönk undan skapades flertalet slukhål på båda sidor längs åpromenaden vilket gjorde att drabbade områden spärrades av i väntan på besiktning. På denna sida fyller vi på med information om vilka undersökningar som görs, samt vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som vidtas.

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Trosa Tågbuss

Trosa Tågbuss

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

Väg 768, Infart västra Trosa

Väg 768, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.