Projekt

Nedan beskriver vi beslutade och pågående projekt i Trosa kommun. Söker du information om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan under rubriken Samhällsplanering där du även kan ta del av Detaljplaner.

Renovering av Trosa vattentorn

Renovering av Trosa vattentorn

Trosa kommun renoverar vattentornet i Trosa. Renoveringen kommer utföras under 2022-2023.

Ängsgårdens demensboende byggs ut

Ängsgårdens demensboende byggs ut

I socialkontorets gamla lokaler intill Ängsgårdens demensboende i Trosa ska kontorsplatserna nu göras om till 11 anpassade boendeplatser för personer med demenssjukdom. Ett pilotprojekt med ny och spännande välfärdsteknik för att skapa fler förutsättningar till en individanpassad vård.

Säker gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan

Säker gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan

Under 2021-2022 har en större vägsatsning längs Högbergsgatan i Trosa genomförts för att skapa en större trafiksäkerhet för bilister, gångtrafikanter och cyklister. Etapp 1 och 2 är färdiga med en belyst gång- och cykelväg mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan samt ny asfalterad beläggning vid Hertig Karls väg, Högbergsgatan samt Smäckbrogatan för att vara motståndskraftig över tid. Nu inleds etapp 3 med en förlängd gång- och cykelväg mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen.

Fontänparken i Vagnhärad förskönas

Fontänparken i Vagnhärad förskönas

Mellan Hedebyskolan och Vagnhärads torg ligger den lilla Fontänparken som under 2022 kommer att genomgå en mindre upprustning med ny växtlighet .

Trivsam utemiljö skapas intill fritidsgården IRL

Trivsam utemiljö skapas intill fritidsgården IRL

Utemiljön utanför fritidsgården IRL i Trosa kommer under våren att genomgå en omvandling för att kunna skapa en trivsam miljö för umgänge för ungdomarna.

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en snar framtid inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan.

Nya offentliga toaletter skapas i Trosa

Nya offentliga toaletter skapas i Trosa

Under sommarsäsongen ökar efterfrågan på offentliga toaletter varför det planerats för långsiktiga lösningar med två nya toalettbyggnader.

Trafiklösning för västra Trosa

Trafiklösning för västra Trosa

Trosa kommun, Trafikverket och Region Sörmland arbetar med en trafiklösning för västra Trosa. Projektnamnet är Resväg västra Trosa och blir ett projekt i två delar där den ena sträcker sig från Västerljungsrondellen och Västerljungsvägen österut, och den andra innefattar Smäckbrogatan och sträckningarna Nyängsvägen/Nyängsbron samt Smäckbron.

Gång- och cykelväg på Öbolandet

Gång- och cykelväg på Öbolandet

I samband med vägföreningens renovering av Edanövägen kommer Trosa kommun skapa en kommunal gång- och cykelvägen på Öbolandet.

Gästhamnens nya hamnkontor

Gästhamnens nya hamnkontor

Trosa gästhamns befintliga hamnkontor kommer till sommaren 2022 att uppgraderas med en ny och större byggnad. Det nya hamnkontoret kommer förutom kundkontakt med båt- och ställplatsgäster även inrymma butik, personalutrymme och förråd.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

Hedebyskolans nya entré

Hedebyskolans nya entré

Huvudentrén till Hedebyskolan är idag anonym och något svår att hitta för nya besökare. Därför kommer entrén att genomgå en renovering där det ingår att öppna upp med glastak så att insidan blir mer öppen och ljus.

Fornbyskolans utveckling

Fornbyskolans utveckling

Fristående skolbyggnad är klar, men arbetet med produktionsköket och utemiljön pågår.

Byggnation av ny sporthall och isrink

Byggnation av ny sporthall och isrink

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink.

Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

I takt med att behovet av fler måltider inom förskola, skola och äldreomsorgen har ökat har en renovering av de lokaler där maten tillagas blivit en allt mer prioriterad fråga.

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Trosa Tågbuss

Trosa Tågbuss

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

Väg 768, Infart västra Trosa

Väg 768, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.