Byggnation av Porthusen vid Verktygsgatan

Digital visionsbild på det nya kvarteret med radhus vita och röda färger och svart tak

Vad händer?

Området norr om kvarteret Mejseln har pekats ut som ett utvecklingsområde i Trosa kommuns översiktsplan. I linje med detta kommer därför ett nytt område av radhus byggas upp med 18 nya bostäder. I arbetet ingår att flytta befintlig gång- och cykelväg utmed Verktygsgatan närmare körbanan, samt att anlägga ett dagvattenmagasin dimensionerat för att klara större regnmängder. En ny väg kommer också skapas i området som avslutas med en vändplats norr om området. Gång- och cykelvägen mot Sockengatan och Byggvägen uppdateras med ny belysning och asfalt. Arbetet pågår under 2021 och påverkar främst gång- och cykeltrafikanter som leds om till andra vägar för att passera området säkert.

Fakta

Vad?

  • Byggnation av det nya bostadsområdet Porthusen
  • Befintlig gång- och cykelväg utmed Verktygsgatan flyttas närmare körbanan
  • Gång- och cykelvägen mot Sockengatan och Byggvägen uppdateras med ny belysning och asfalt
  • Anläggning av dagvattenmagasin för att fördröja större regnmängder från att orsaka översvämning i området
  • Ny gata skapas i bostadsområdet och avslutas med en vändplats

När?

  • Byggnationsstart februari 2021

Vem?

  • Nokon

Nokons logotyp