Fiskpassager i Trosaån

Illustration över förslag på hur man kan göra Trosa kvarn mer tillgänglig genom att skapa ett så kallat inlöp.

Illustration: Evalena Öman

Vad händer?

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status. Kvarnar och dammar som skapat hinder i Trosaån kommer därför att anpassas till djurlivet. Då kan fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön kunna leva och reproducera som de ska. Projektet är ett led i arbetet med EU:s vattendirektiv och FN:s globala mål.

Fakta

Vad?

 • Kvarnar och dammar byggs om eller tas delvis bort. De som berörs är Trosa Kvarn, Husby Kvarn och Nygårdadammen

Vad är gjort?

 • Förstudie för att undersöka vilka möjligheter som finns
 • Projektgruppen har hållt samråd med medborgare och intresseorganisationer
 • 8 maj 2019 gjordes provtagning av vattnet i ån i höjd med Husby
 • 10 maj 2019 gjordes mätning av vattennivån på olika platser i ån
 • Avgränsningssamråd hölls maj 2019
 • Ansökan om vattenverksamhet lämnades in till mark- och miljödomstolen i januari 2020

Vad händer nu?

 • Projektering påbörjas under 2020
 • Upphandling av byggnation 2021
 • Praktiska åtgärder beräknas vara igång 2021
 • Projektet beräknas vara klart 2022

Handlingar

Samrådsunderlag 2019-01-09

Beslut om betydande miljöpåverkan 2019-04-15

Samrådsredogörelse med bilagor 2019-04-15

Läs mer

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur 2018-10-23