Fiskpassager i Trosaån

Illustration över förslag på hur man kan göra Trosa kvarn mer tillgänglig genom att skapa ett så kallat inlöp.

Vad händer?

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status. Kvarnar och dammar som skapat hinder i Trosaån kommer därför att anpassas till djurlivet. Då kan fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön kunna leva och reproducera som de ska. Projektet är ett led i arbetet med EU:s vattendirektiv och FN:s globala mål.

Fakta

Vad?

  • Kvarnar och dammar byggs om eller tas delvis bort. De som berörs är Trosa Kvarn, Mölna bro (Alby bro), Husby Kvarn och Nygårdadammen

När?

  • Förstudie för att undersöka vilka möjligheter som finns
  • Projektgruppen håller samråd med medborgare och intresseorganisationer
  • Tillståndsprocess
  • 8 maj görs provtagning av vattnet i ån i höjd med Husby
  • 10 maj görs mätning av vattennivån på olika platser i ån
  • Avgränsningssamråd, synpunkter ska inkomma senast 15 maj
  • Projektering
  • Upphandling av byggnation
  • Praktiska åtgärder beräknas vara igång vid slutet av 2020

Handlingar

Samrådsunderlag 2019-01-09

Beslut om betydande miljöpåverkan 2019-04-15

Samrådsredogörelse med bilagor 2019-04-15

Läs mer

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur 2018-10-23