Trosa kommuns framtida reningsverk

reningsverk.jpg

Det finns två kommunala avloppsreningsverk i kommunen, ett i Trosa och ett i Vagnhärad. I reningsverken genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening. 2018 inledde Trosa kommun ett arbete för en ny avloppsreningslösning i Trosa kommun som bedömt ska ersätta de befintliga två verken.

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav. Trosa stads nuvarande reningsverk byggdes på 60-talet och det är nu dags att ta ställning till en framtida lösning. Nedan kan du följa projektets gång.

Teknik- och servicenämnden tar ställning till utökad utredning 2020-03-12

Vid det kommande sammanträdet föreslås att tekniska enhetens uppdrag att ta fram tekniska beslutsunderlag för ett nytt reningsverk utökas till att även omfatta utredning av en överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB.

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av tillstånd för Trosa avloppsreningsverk, Trosa kommun

Trosa kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om om en förlängning av tillståndstiden för Trosa reningsverk t.o.m. den 30 juni 2028.

Befintligt tillstånd för Trosa reningsverk gäller t.o.m. den 30 juni 2021. Trosa kommun planerar att anlägga ett nytt modernt reningsverk i Trosa kommun och avveckla de två befintliga reningsverken i Trosa och Vagnhärad. Tillståndsprocessen för ny avloppslösning, samt tid för upphandling, projektering, byggnation och idrifttagande beräknas till ca 5-7 år. För denna övergångsperiod avser Trosa kommun att ansöka om ändringstillstånd för att driva befintligt verk i Trosa vidare på ett driftsäkert och processmässigt riktigt sätt. En mindre utökning av befintligt verk från 6 000 pe (personekvivalenter) till 7 000 pe planeras. I övrigt planeras ingen ändring av befintligt verk utöver tid för fortsatt drift samt nödvändiga förbättringsåtgärder.