Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Svartvit karta över Åda, Krymla och Stensund med en röd linje som markerar var vägarbetet kommer att ske

Vad händer?

I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väghållare för Stensundsvägen från Trafikverket. Under de närmsta åren kommer en rad åtgärder utföras för att förbättra vägens standard där det primära syftet i etapp 1 handlar om att förbereda sträckan mellan Åda och korsningen vid Krymlavägen inför den nya kommunala busslinjen. Bussen ska trafiksättas i december 2021 och på så sätt komplettera kollektivtrafiken i Trosas östra delar. Etapp 2 innefattar återstående vägsträcka ut till Stensund med uppfräschning i form av justering, asfaltering, upprustning av befintliga mötesplatser samt byte av vägtrummor.

Fakta

Vad?

 • Stensundsvägen ska förberedas för en ny kommunal busslinje och därför genomförs olika vägarbeten med breddning av vägen, byte av vägtrummor, dikning och nyasfaltering.
 • Första delen av vägarbetet äger rum på Stensundsvägen mellan korsningen till väg 218 och fram till korsningen vid Krymlavägen.
 • Längs etapp 1 av vägarbetet kommer tre större busshållplatser med belysning och två mindre bussfickor att anläggas.
 • Gång- och cykelväg skapas mellan busshållplatsen vid Åda Backar och Apelvägen.
 • I etapp 2 ut till Stensunds folkhögskola kommer vägbanan att justeras upp och asfalteras, befintliga mötesplatser rustas upp och vägtrummor bytas ut. Eventuellt kan nya mötesplatser tillkomma utmed sträckan.

Påverkan?

 • Arbetet utmed etapp 1 kommer att ske stegvis där olika vägavsnitt kommer stängas av för trafik från våren 2021 till hösten 2021.
 • Mindre sprängningar kan förekomma utmed etapp 1, och direkt berörda kommer att bli kontaktade i förväg om så sker.
 • Under byggnation av etapp 2 kommer fordon kunna passera, men med begränsad framkomlighet.
 • Asfaltering sker v. 43-44 av båda etapperna. Utmed etapp 1 under vecka 43 kommer man kunna passera med hjälp av vakt. Vid asfaltering av etapp 2 under vecka 44 kommer boende i området påverkas av längre stopp innan de kan ta sig förbi arbetsområdet. 
 • Blåljuspersonal kommer alltid kunna passera vägarbetsområdet.

När?

 • Upphandling i mars 2021.
 • Uppstart av byggnation av etapp 1 i maj 2021.
 • Uppstart av byggnation av etapp 2 i slutet av september 2021.
 • I december 2021 börjar den nya busslinjen gå.
 • Arbetet beräknar pågå ungefär 1 år efter uppstart.

Vem?

 • Peab Asfalt AB

Logotyp för PEAB Asfalt AB