VA- och beläggningsarbete i centrala Trosa

Vy över Högbergsgatan från den nyasfalterade gång- och cykelvägen med nya vita linjer för att markera var gående och var cyklister ska vara. I bakgrunden av bilden, på andra sidan av Högbergsgatan, syns den ursprungliga trottoaren och gatbelysning.

Vad händer?

Under 2021 kommer det att ske en större vägsatsning längs med Högbergsgatan i Trosa kommun. I samband med arbetet kommer flera projekt att ske löpande under 2021. Här ingår skapandet av en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning längs Högbergsgatan för att knyta samman Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. I området kommer vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan att ses över och förnyas. I Trosa kommuns beläggningsprogram är även delar av nämnda vägar aktuella att få en ny asfalterad beläggning för att kunna vara motståndskraftiga över tid.

Fakta

Vad?

  • Belyst gång- och cykelväg skapas längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan för ökad trygghet och trafiksäkerhet
  • Vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan kommer att ses över och förnyas
  • Hertig Karls väg, delar av Högbergsgatan samt delar av Smäckbrogatan får ny asfalt enligt beläggningsprogrammet

När?

  • Etapp 1 inleds januari 2021 med fokus på VA-arbeten samt gång- och cykelvägen på västra sidan av Högbergsgatan
  • Påverkan väntas vara som störst mellan mars och början på juni, där främst cyklister och gångtrafikanter påverkas
  • Beläggningsarbetet och utbyte av belysning längs Hertig Karls väg äger rum i juni-juli 2021
  • Övriga arbeten tar en paus under sommaren 2021 för att inte störa den ökade trafiken
  • Etapp 2 inleds efter sommaren 2021 med fokus på Högbergsgatans östra sida samt resterande beläggningsarbeten

Vem?

  • Trotab utför VA-arbetet
  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB) utför resterande vägarbeten

 

Ritning på hela sträckan

Trotab och Orcas logotyper.

Läs mer