VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Vad händer?

För att förbereda en omvandling av området från fritidshus till permanentboende behöver det finnas en förutsättning för kommunalt vatten och avlopp. En ny detaljplan togs fram för området och vann laga kraft mars 2019, vilket blev startskottet på projektet om att bygga ut kommunalt VA i området.

Det kommer att råda begränsad framkomlighet under projekttiden, och trafikanter uppmanas ta alternativ väg via Torpavägen. Då det kommer att förekomma sprängningsarbeten kommer de hus som påverkas av dessa arbeten att aviseras separat för besiktning. All sprängning genomförs enligt säkerhetsföreskrifter och föregås av varning. Periodvis kommer det att förekomma störande ljud och ske transporter. Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Fakta

Vad?

  • Kommunalt VA byggs ut och innebära VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen
  • Entreprenören kommer behöva göra förberedande arbeten med röjning och trädfällning av arbetsområdet
  • På grund av att berg förekommer på sträckan kommer det att bli aktuellt med sprängningsarbeten
  • Det råder begränsad framkomlighet i området, trafikanter uppmanas ta alternativ väg via Torpavägen

När?

  • Arbete påbörjas början av oktober 2020
  • Från v. 44 kommer en tillfällig väg förberedas, vilket kommer underlätta framkomligheten under byggnationen
  • Från v. 45 kommer entreprenören påbörja sprängningsarbeten. De som berörs har blivit informerade av entreprenören.
  • Beräknas vara klart maj 2021

Uppdaterad information under projekttiden kommer dels att finnas på informationsskyltar i området samt på den här projektsidan.