VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

AB Styrhyttens bild från arbetet i Hökeberga i Trosa.

Vad händer?

För att förbereda en omvandling av området från fritidshus till permanentboende behöver det finnas en förutsättning för kommunalt vatten och avlopp. En ny detaljplan togs fram för området och vann laga kraft mars 2019, vilket blev startskottet på projektet om att bygga ut kommunalt VA i området.

Det kommer att råda begränsad framkomlighet under projekttiden, och trafikanter uppmanas ta alternativ väg via Torpavägen. Då det kommer att förekomma sprängningsarbeten kommer de hus som påverkas av dessa arbeten att aviseras separat för besiktning. All sprängning genomförs enligt säkerhetsföreskrifter och föregås av varning. Periodvis kommer det att förekomma störande ljud och ske transporter. Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Fakta

Vad?

 • Kommunalt VA byggs ut och innebära VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Aspbacksvägen
 • Entreprenören kommer behöva göra förberedande arbeten med röjning och trädfällning av arbetsområdet
 • På grund av att berg förekommer på sträckan kommer det att bli aktuellt med sprängningsarbeten
 • Det råder begränsad framkomlighet i området, trafikanter uppmanas ta alternativ väg via Torpavägen
 • Vattenfall Eldistribution AB kommer att ersätta oisolerade luftledningar med nedgrävd kabel eller isolerad luftledning, ett arbete som bland annat innebär ökad trafik i området

När?

 • Arbete påbörjas början av oktober 2020
 • Under januari 2021 kommer fokus ligga vid att påbörja grävarbeten för vatten- och avloppsledningar samt servisavsättningar mot fastigheterna
 • I mars kommer arbetet längs Hökebergsvägen och Aspbacksvägen att fortsätta med nya avsättningar till fastigheter samt den sista schakten för stammarna med vatten- och avlopp. Entreprenören kommer även att påbörja arbetet med att anlägga el och fiber.
 • Under april beräknas schakt- och VA-arbetet kunna inledas och slutföras på Gipvägen, tillsammans med el- och fiberdragning.
 • Beräknas vara klart juni/juli 2021. Under slutfasen av arbetet kan det förekomma arbeten fram till 20.00 på kvällarna.

Vem?

 • AB Styrhytten