Samhällsplanering

Vår miljö och hela samhällets utveckling påverkas av hur marken och vattnet används. Förändringar vi gör idag berör många och måste fungera även i framtiden. När vi planerar och bygger är det många intressen som ska samordnas. 

På en övergripande nivå ska kommunen bedöma hur samhället ska utvecklas i stort. Denna översiktliga planering visas i kommunens översiktsplan och fungerar som vägledning för andra typer av planering. Översiktsplaneringen görs på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Kommunen ska också upprätta detaljplaner som anger vad och hur marken ska användas, det vill säga reglera vad som får byggas och vilken verksamhet som kan bedrivas. En detaljplan behöver exempelvis tas fram när nya bostäder ska byggas, en skola ska anläggas eller om större förändringar ska göras.

För mer detaljerad och styrande planering används detaljplaner. De är bindande, vilket exempelvis innebär att bygglov bara kan ges om åtgärden stämmer överens med det som står i detaljplanen. Det är kommunerna som ansvarar för planeringen och beslutar om detaljplaner. Det betyder att kommunerna har planmonopol. I Trosa kommun är det Samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för att ta fram planförslag. Förslagen bereds därefter av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige beslutar slutligen om att anta planen. Med normalt planförfarande tar det ungefär ett år från uppdrag till laga kraft och med enkelt planförfarande ungefär sex månader.

Den fysiska planeringen följer det regelverk som anges i Plan- och bygglagen (PBL). Även andra lagar kan vara aktuella som till exempel Miljöbalken (MB) och Kulturmiljölagen (KML).

Dekorativ bild över en modell av ett bostadsområde.

 

Kontakt

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Linda Axelsson
Planchef
Tel: 0156-52037
linda.axelsson@trosa.se

Helen Boo
Administratör
Tel: 0156-520 25
helen.boo@trosa.se