Ostlänken

En järnväg och ett samhällsbyggnadsprojekt

Ostlänken är en planerad, 15 mil lång och dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Länken ska utformas för höghastighetståg, som kan köra upp till 320 kilometer i timmen. Den ska också användas av snabba regionala och interregionala tåg med hastigheter omkring 250 kilometer i timmen. Därför planeras resecentra med tågstopp på följande platser:

Vagnhärad (omedelbart norr om tätorten)
Nyköping (genom bibana som ansluter centralt beläget resecentrum till Ostlänken)
Stockholm Skavsta flygplats (söder om flygterminalen)
Norrköping
(centralt läge strax norr om nuvarande station)
Linköping
(centralt läge öster om Stångån)

Trafikverkets planering är inriktad på byggstart 2017 för förberedande arbeten inom det som är järnvägsmark idag. Exempel på sådana förberedande arbeten är nybyggnad av godsspår och flytt av godsbangården i Norrköping. För att helt nya sträckor av järnvägen ska kunna byggas, måste det finnas fastställda järnvägsplaner. Därför räknar Trafikverket med att de första arbetena med den egentliga Ostlänken kan starta med skogsröjning med mera tidigast under hösten 2021. Då kan byggstart för nya sträckor ske under 2022.

Vad betyder Ostlänken för Trosa kommun?

Goda kommunikationer har alltid varit en förutsättning för utveckling och välstånd. Här har Ostlänken en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företagande. Länken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden kommer att vidgas ytterligare och företagen får ännu bättre möjligheter att klara sin arbetskraftsförsörjning.

Trosa kommun är mycket positiv till och deltar med stort intresse i Trafikverkets fortsatta arbete med att förverkliga Ostlänken. Kommunen strävar efter att vara framsynt och planerar för ett modernt resecentrum, samtidigt som åtgärder redan idag genomförs för att öka kollektivtrafikens andelen av det totala resandet. På så vis minskar bilåkandet och kommunen banar väg för Ostlänken. Läs mer om detta i Översiktsplanen.

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35