Ostlänken

En järnväg och ett samhällsbyggnadsprojekt

Ostlänken är en planerad, drygt 15 mil lång och dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Länken ska byggas som en höghastighetsbana för tåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. Avsikten är att banan ska användas av både fjärrtåg och snabba regionaltåg. Därför planeras resecentra med tågstopp på följande platser:

Vagnhärad (omedelbart norr om tätorten)
Nyköping (genom bibana som ansluter centralt beläget resecentrum till Ostlänken)
Stockholm Skavsta flygplats (söder om flygterminalen)
Norrköping
(centralt läge strax norr om nuvarande station)
Linköping
(centralt läge öster om Stångån)

Trafikverket arbetar sedan 2014 med att ta fram de järnvägsplaner som måste vara fastställda innan Ostlänken kan byggas. Planeringsprocessen är lång och i dagsläget lutar det mot att de första järnvägsplanerna är fastställda under 2022. Det innebär att byggarbetena kan starta tidigast 2023. I Norrköping har förberedelser för Ostlänken pågått sedan 2017. Där byggs ett nytt godsspår, så att den nuvarande godsbangården kan flyttas och ge plats för Ostlänkens sträckning genom staden.

Vad betyder Ostlänken för Trosa kommun?

Goda kommunikationer har alltid varit en förutsättning för utveckling och välstånd. Här har Ostlänken en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företagande. Länken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden kommer att vidgas ytterligare och företagen får ännu bättre möjligheter att klara sin arbetskraftsförsörjning.

Trosa kommun är mycket positiv till och deltar med stort intresse i Trafikverkets fortsatta arbete med att förverkliga Ostlänken. Kommunen strävar efter att vara framsynt och planerar för ett modernt resecentrum, samtidigt som åtgärder redan idag genomförs för att öka kollektivtrafikens andelen av det totala resandet. På så vis minskar bilåkandet och kommunen banar väg för Ostlänken. Läs mer i Översiktsplanen om hur Ostlänken kan minska bilåkandet.

Kontakt

Jessica Berg
Infrastruktur- och
kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156-521 05
jessica.berg@trosa.se