Planeringsprocessen

Steg i processen - 1. Förstudie
Innehåll i stort - Dagens brister och problem, förutsättningar som ska beaktas, tänkbara lösningar.
Redovisning av konsekvenser - Beskrivning av lösningarnas förmodade miljöpåverkan.
Leder till - Beslut om att fortsätta eller avbryta processen.

Steg i processen - 2. Järnvägsutredning
Innehåll i stort - Kvarvarande alternativ analyseras, jämförs och utvärderas.
Redovisning av konsekvenser - Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till - Val av alternativ.

Steg i processen - 3. Regeringsprövning
Innehåll i stort - Regeringen prövar om projektet är tillåtet enligt Miljöbalken. 
Leder till - Fortsatt eller avbruten process.

Steg i processen - 4. Järnvägsplan
Innehåll i stort - Slutlig sträckning och utformning samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.
Redovisning av konsekvenser - Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till - Fastställelse av järnvägsplanen ger Trafikverket rätt att bland annat lösa in mark.

Steg i processen - 5. Bygghandling
Innehåll i stort - Detaljerade ritningar och beskrivningar.
Leder till - Upphandling av entreprenörer och byggstart.

Vill du veta mer om processen? Klicka här så kommer du till Trafikverkets hemsida.

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35