Detaljplan

När en plan är på samråd eller granskning är den markerad på kartan här ovanför. Om det inte finns någon markering betyder det att ingen detaljplan är ute på samråd eller granskning för tillfället.

När en fastighetsägare vill bygga nytt, bygga till eller kanske ändra användningen av en fastighet ska åtgärderna följa det som står i detaljplanen för den fastigheten. Om åtgärderna inte överensstämmer med vad detaljplanen anger kan man pröva detta genom att en ny detaljplan tas fram. 

Hur detaljplanerna utformas beslutas av ansvarig nämnd, i Trosa Samhällsbyggnadsnämnden. När en detaljplan tas fram eller ändras ska bestämmelser om insyn för de som berörs av den följas, vilket sker genom samråd och granskning.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Trosa stadsbibliotek och Samhällsbyggnadskontoret under samråd och granskning. Med hänsyn till GDPR (Dataskyddsförordningen) publiceras inte alla detaljplaner på Trosa kommuns hemsida.

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en karta och ett textavsnitt som visar vad, var och hur man får bygga eller använda fastigheten/fastigheterna till. Den talar om vilka ytor som ska vara gata, torg, park och så vidare. Den kan också redovisa hur hög en byggnad får vara, var den kan placeras på marken och hur stor den får vara. I planen bestäms också hur kommunen och fastighetsägarna kan/ska genomföra planen, det vill säga vilka rättsverkningar som gäller för både kommunen och enskilda.

Detaljplaner tas fram eller ändras genom en process där den tänkta bebyggelsen och markanvändningen prövas och där lämpligheten bedöms utifrån olika aspekter och regleras i Plan- och bygglagen.

Ta kontakt med Samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller just din fastighet.

Varför behövs en detaljplan?

Detaljplanen ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. I detaljplanen kan formuleras ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och att ekonomisk och rationell byggproduktion ska eftersträvas. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en bra helhetslösning.

Planlagd mark i Trosa kommun

I merparten av Trosas tätorter och samhällen är markanvändningen reglerad i detaljplaner. Den äldsta finns i Trosa och är från 1928. Nya planer kommer till och gamla planer ändras kontinuerligt. I dagsläget finns inte våra gällande detaljplaner tillgängliga på hemsidan, men vi kan gärna skicka detaljplaner per e-post. Mejla din förfrågan till detaljplan@trosa.se.