Översiktsplan 2020

För att skapa en fungerande struktur för bebyggelse, grönområden, kommunikationer m.m. ska alla kommuner i Sverige upprätta översiktsplaner. Detta styrs av bestämmelser i Plan- och bygglagen.

I översiktsplanen för Trosa kommun vävs olika allmänna intressen samman med utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling. Det gäller till exempel bostadsförsörjning, trafik- och kommunikationsfrågor, natur- och kulturmiljöns intressen etc. Samtidigt ska planen visa hur kommunen påverkas av regionförstoring och hur kommunen kan utvecklas då befolkningen växer.

Översiktsplaneringen har också en roll i att bidra till en positiv ekonomisk utveckling i kommunen. Det görs dels genom att goda förutsättningar för nya verksamheter att etablera sig i kommunen skapas och dels genom att nya attraktiva boendemiljöer planeras. Samtidigt ska de befintliga värdena användas, värnas om och bevaras.

Översiktsplan - samrådshandling

Översiktsplanen är ett visionsdokument som visar hur Trosa kommun är tänkt att se ut i framtiden. Den nu gällande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2 december 2015. Den nya översiktsplanen för 2020 är nu ute på samråd och nedan hittar du kartor och kapiteln från översiktsplan 2020 samt planen i sin helhet. Översiktsplan 2020 hänvisas ofta till som öp 2020 eller öp 20.

Lämna synpunkter

Synpunkter på Översiktsplanen 2020 kan skickas till detaljplan@trosa.se, ange ÖP2020 i ämnesraden eller använd vår e-tjänst där du kan lämna dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter senast den 28 februari 2020.