Översiktsplan 2020

För att skapa en fungerande struktur för bebyggelse, grönområden, kommunikationer m.m. ska alla kommuner i Sverige upprätta översiktsplaner. Detta styrs av bestämmelser i Plan- och bygglagen.

I översiktsplanen för Trosa kommun vävs olika allmänna intressen samman med utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling. Det gäller till exempel bostadsförsörjning, trafik- och kommunikationsfrågor, natur- och kulturmiljöns intressen etc. Samtidigt ska planen visa hur kommunen påverkas av regionförstoring och hur kommunen kan utvecklas då befolkningen växer.

Översiktsplaneringen har också en roll i att bidra till en positiv ekonomisk utveckling i kommunen. Det görs dels genom att goda förutsättningar för nya verksamheter att etablera sig i kommunen skapas och dels genom att nya attraktiva boendemiljöer planeras. Samtidigt ska de befintliga värdena användas, värnas om och bevaras.

Översiktsplan - granskningshandling

Översiktsplanen är ett visionsdokument som visar hur Trosa kommun är tänkt att se ut i framtiden. Den nu gällande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2 december 2015. Den nya översiktsplanen för 2020 är nu ute på granskning t.om. 28 augusti 2020. Nedan hittar du sammanfattning från de samråd som utfördes tidigare under vintern, kartor och kapitel från översiktsplan 2020 samt planen i sin helhet. Översiktsplan 2020 hänvisas ofta till som öp 2020 eller öp 20.

Lämna synpunkter

Synpunkter på granskningshandlingen lämnas in t.o.m. 28 augusti 2020.

Synpunkter på översiktsplanen 2020 kan skickas till detaljplan@trosa.se, ange ÖP2020 i ämnesraden eller använd vår e-tjänst där du kan lämna dina synpunkter.