Alkohol- & drogrådgivning

 • För vem?

  Alla kan någon gång i livet drabbas av olycka och behöva råd och stöd för egen eller andras sociala situation. Men behovet av stöd och behandling varierar i livets olika skeenden och utifrån varje persons livssituation. Att utreda de individuella behoven är därför viktigt. Många gånger är det alkohol eller andra droger som påverkar livssituationen. För vuxna, över 18 år, har socialtjänsten en Alkohol- och drogrådgivning som är till för alla kommuninvånare som vill samtala om detta. Det är viktigt att kunna prata om det väsentliga utan fördömande värderingar. Här behöver man inte försköna eller ljuga, vi vet hur livet kan se ut.

  Råd, stöd och kunskap är nycklar till förändring och ibland räcker det med några rådgivningssamtal, men möjlighet finns också till terapeutiska insatser.

 • Orosanmälan

  I vissa fall är en persons missbruk så allvarligt att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för fara och kanske inte själv inser detta. Kommunen har ansvaret för att personer med beroende och missbruksproblem får stöd och hjälp. Känner man oro för någons bruk av alkohol eller någon annan drog kan man göra en orosanmälan. Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller brev. Mail är officiella handlingar och skyddas inte av sekretess. Du kan vara anonym när du vänder dig till handläggare på socialkontoret.

 • Hur går det till?

  Insatsen kan bestå av en heldygnsbehandling på ett behandlingshem eller en öppenvårdbehandling på hemmaplan. Det finns ingen behandling som passar alla.

  Trosa kommuns upphandling av vårdplatser på behandlingshem sker genom Vårdförbund Sörmland. Öppenvårdsinsatser är en strukturerad behandling i huvudsak på dagtid. Om du är motiverad och vill ha en förändring kan öppenvårdsmottagningen bidra med kunskap och stöd. Fördelen är att man under behandlingen kan vara kvar i sin hemmiljö. Med motiverande samtal formulerar vi tillsammans målen och gör en handlingsplan. Insatsen kan vara samtal med kognitiv och beteendeinriktad behandling där vi uppmärksammar alla framsteg och är med och stöttar hela vägen.

  Vi kan också erbjuda pedagogiska program i grupp. Med Anonyma Alkoholisters 12 steg som grund arbetar vi för en varaktig nykterhet utan återfall. Målet är att uppnå en förbättrad livskvalitet för dig och din familj/närstående.

  Vi har den terapeutiska kompetensen och arbetar efter socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd. Vi tror på respekt och omtanke med tydliga krav och förväntningar.

 • Vi börjar med att se behoven

  Vi tar din oro och dina frågor på allvar. Du kan få upp till fem råd och stödsamtal anonymt hos alkohol- och drogterapeut på öppenvårdsmottagningen, där inga journaler förs. Alla andra insatser ska däremot föregås av en ansökan från dig och en utredning av missbrukshandläggare på socialkontoret. Vi börjar med att gemensamt utreda dina behov. I Trosa kommun genomförs utredningen med hjälp av intervju- och utredningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI). Utredningen ligger sedan till grund för den behandlingsinsats som kräver beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). I Trosa kommun är det Humanistiska Nämnden som fattar beslut om insatsen och det ska i beslutet framgå vad den enskilde ansökt om, vilka insatser som beviljats, målet med insatsen, omfattning, för hur lång tid beslutet gäller samt information om rätten att överklaga. Är man inte nöjd med nämndens beslut har man rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

  Under vissa förutsättningar kan vård beredas oberoende av individens samtycke (LVM). Tvångsvård ska syfta till att motivera till fortsatt frivillig behandling. Beslut om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten i Linköping.

 • Behandlingsmetoder i öppenvård

  Vi hjälper till att kartlägga vad som bidragit till användandet av alkohol och droger. Vad finns det för skyddsfaktorer och riskfaktorer? Hur ser det ut med drömmar och intressen? Vad vill du ha hjälp att förändra? Din delaktighet är viktig.        

  Vi erbjuder:

  •  motiverande samtal
  •  råd och stödsamtal
  •  strukturerade enskilda KBT-samtal
  •  hjälp att förebygga återfall
  •  fördjupad 12-stegsbehandling i grupp
  •  eftervård/förlängd behandling
  •  nätverkssamtal - stöd i möten med andra myndigheter
  •  haschavvänjningsprogram
  •  anhörigstöd
 • Samarbete med andra vårdgivare

  I vårt nätverk finns alla de resurser man kan behöva. Socialsekreterare utreder behovet av extern vård samt hjälp med ekonomi, arbete och bostad. Ungdoms- och familjebehandlare finns för barnens behov och familjerådgivning kan medverka till bearbetning av samlevnadsproblem. Läkare och sjuksköterskor har på vårdcentralen möjlighet till provtagningar och läkemedelsassistans. Stödet kan även kompletteras med kontakt på psykiatri- eller beroendemottagning. Ett nära samarbete finns också med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.

  Med ditt samtycke kan sekretessen upphävas och vi kan arbeta med SIP, samordnad individuell plan. De främsta fördelarna är att det förtydligar ansvaret mellan myndigheterna och att du får rätt vård, i rätt tid av rätt huvudman.

 • Mer information

Kontakt

Jan Svedman
Alkohol- och drogterapeut

Jennifer Melén Arnesson
Alkohol- och drogterapeut
jennifer.melenarnesson@trosa.se
Tel vxl: 0156-520 00