Försörjningsstöd

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Du får också veta hur du gör en ansökan, bidragets storlek, hur utbetalningen går till och mycket annat. Läs mer nedan eller klicka direkt på rubriken du är intresserad av.

 • Vem kan få försörjningsstöd?

  Om du vistas i Trosa kommun och inte kan försörja dig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa kan du ha rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är behovsprövat och betalas ut av socialkontoret. Det ska täcka kostnader för mat, kläder, skor med mera. Om du är arbetsför måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och acceptera arbete eller utbildning som du blir anvisad annars kan du inte få försörjningsstöd.

  Socialtjänstlagens fjärde kapitel innehåller de villkor som gäller för rätten till försörjningsstöd och annan hjälp. Rätten till försörjningsstöd beräknas efter den riksnorm som är densamma i hela Sverige. Läs mer om Socialtjänstlagen

 • Hur går ansökan till?

  För att få prövat om du har rätt till försörjningsstöd ska du vända dig till socialkontoret och tala med en socialsekreterare på deras telefontid. Du får en särskild ansökningsblankett som du ska fylla i och information om hur ansökan går till. Ansökan finns på hemsidan. Du får även upplysning om vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Det är viktigt att du lämnar in de handlingar som din handläggare begär eftersom dessa är en del av grunden för beslutet. Om det inte sker kan handläggningen bli försenad och du kan också få avslag på din begäran om försörjningsstöd. De uppgifter som du har lämnat i din ansökan är grunden för bedömningen om huruvida du har rätt till ekonomisk hjälp och hur stort biståndet i sådana fall blir.

  • Telefon 0156-521 10 (växeln)
  • Telefontid kl. 13.00-14.00 (vardagar)

  Kontroll av uppgifter

  I din ansökan godkänner du att handläggaren får kontrollera dina uppgifter genom att kontakta arbetsförmedling, arbetslöshetskassa/alfa-kassa, försäkringskassa,  studiemedelsnämnd, skattemyndighet, tingsrätt, bilregister, handelsregister, kronofogdemyndighet, arbetsmarknadsenhet och vård- och omsorg.

 • Det här får du bidrag till

  Försörjningsstödet innebär både de kostnader som ingår i riksnormen och skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård/medicin medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Du kan också få bidrag till skäliga kostnader för din livsföring i övrigt som till exempel barnomsorgskostnad med mera.

  I riksnormen ingår följande kostnader:

  Personliga kostnader för:

  • livsmedel och övriga hushållsutgifter
  • kläder och skor
  • hälsa och hygien
  • lek och fritid
  • barn- och ungdomsförsäkring

  Bidrag ges för gemensamma hushållskostnader för:

  • förbrukningsvaror
  • dagstidning, telefon och TV-licens

  Så här stort är bidraget

  Socialkontoret i Trosa tillämpar den så kallade riksnormen för utbetalning av försörjningsstöd. Bidragets storlek beror på hur stort hushållet är och familjemedlemmarnas ålder. Normen består av två delar, en del avser personliga kostnader och den andra gemensamma hushållskostnader.

  Riksnormen för försörjningsstöd - läs mer på Socialstyrelsens webbplats

  Inkomster minskar bidragets storlek

  De inkomster du har minskar försörjningsstödets storlek. Exempel på sådana inkomster är lön, arbetslöshetskassa, bostadsbidrag, sjukpenning och skatteåtebäring. Hela hushållets tillgångar och inkomster räknas in.

  Observera att du alltid är skyldig att anmäla ändrade inkomster till socialkontoret.

  Du väljer utbetalningssätt

  Utbetalning sker genom insättning på ditt bankkonto eller postgirokonto eller via en utbetalningsavi som du får hem i brevlådan.        

 • Personakt och socialregister

  Din handläggare gör anteckningar i din personakt så länge du får försörjningsstöd. Du har rätt att ta del av anteckningarna. Du registreras också i ett socialregister. I registret finns uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, antal familjemedlemmar, nationalitet, dina utgifter och inkomster samt hur mycket försörjningsstöd du har fått och till vad.

  Socialregistret är sekretessbelagt

  Uppgifterna om dig i socialregistret är sekretessbelagda enligt Sekretesslagens 7 kapitel 4 §. Det innebär att inga andra än socialförvaltningen får ta del av uppgifterna och personal på socialkontoret har tystnadsplikt. Ingen får lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Om du överklagar förvaltningens beslut kan det bli aktuellt att humanistiska nämndens individutskott får ta del av relevanta uppgifter som finns om dig i socialregistret och sedan eventuellt Förvaltningsrätten.

 • Beslut och överklagan

  Om du fått ett beslut och inte är nöjd med det kan du överklaga det. Ett beslut kommer alltid skriftligt.
  Ett överklagande skall göras skriftligt (se blankett).
  Är du osäker på hur du gör kan din handläggare hjälpa dig med överklagandet.


  Så här gör du:

  - Skicka överklagande till socialtjänsten
  - Det ska vara inkommet senast tre veckor efter du fick beslutet.
  - Socialtjänsten bedömer om beslutet ska omprövas eller inte.
  - Om beslutet inte omprövas skickas det tillsammans med ditt överklagande till Förvaltningsrätten för prövning.
  - Om du blir missnöjd med Förvaltningsrättens beslut så kan du överklaga vidare till Kammarrätten

  Om du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande, vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

  Om det ingår fler personer i hushållet läggs deras utgifter och inkomster ihop och hushållet räknas som en ekonomisk enhet.

  Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att ta kontakt med socialtjänsten i Trosa kommun. Innan du ansöker är det bra att ta kontakt med en socialsekreterare för att prata om din situation. Om du bestämmer dig för att göra en ansökan om försörjningsstöd gör du så här:

  • Fyll i ansökningsblanketten. Blanketten finns även att hämta på socialkontoret. Vi kan även skicka hem en till dig. Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och de handlingar som behövs för att styrka uppgifterna för att din ansökan ska kunna hanteras så fort som möjligt.
  • Lämna in ansökan på socialkontoret alternativt skicka in den till kontoret.
  • Som regel blir du kallad till ett personligt besök där en socialsekreterare går igenom din ansökan och där du också har möjlighet att berätta om andra omständigheter som kan vara av betydelse för ansökan.

  En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån den sökandes behov och ekonomi. I och med att du skrivit under ansökan godkänner du att socialsekreteraren gör kontroller med bland annat försäkringskassan och skattemyndigheten.

  Alla som får ekonomiskt bistånd registreras i ett dataregister.
  Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan får du ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Vid överklagande av beslutet gäller följande:

  • omprövning av beslutet sker på socialtjänsten,
  • kvarstår socialtjänstens beslut skickar socialtjänsten ärendet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.
 • Länkar

Kontakt

Irina Matchenka
Tfn: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Linda Gillenberg
Tfn: 0156-521 03
linda.gillenberg@trosa.se

Sofie Wrande Svensson
Tfn: 0156-521 97
sofie.wrandesvensson@trosa.se