Lagar som styr

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen styr omvårdnaden och sjukvård inom våra verksamheter. Inom omsorger om funktionshinder styr även Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen är en ramlag där den beskriver vad människor har rätt till. Den slår fast att alla ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. Alla ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Så här står det i inledningen av Socialtjänstlagen:

  • Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Länsstyrelsen har tillsyn över hur kommunerna sköter sitt ansvar kring det som regleras av Socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till alla. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upptill sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även de rehabiliterande insatser som ges av arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kommunens ansvar omfattar både personer som får sitt behov tillgodosett genom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialstyrelsen har den direkta tillsynen över den vård som regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Den ger de personer som tillhör lagens målgrupp ett utökat skydd för att leva under goda levnadsförhållanden.

Lagen riktar sig till personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller autismliknande tillstånd; den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt; den som har andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Insatser enligt LSS är kostnadsfria men man betalar själv sin bostad, mat, resor och fritidsaktiviteter.

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00