Familjerätt

Barn- och familjeenheten erbjuder rådgivning i olika familjerättsfrågor t ex rörande vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar. Rådgivning kan ske via telefon eller vid personligt besök.

Barn- och familjeenheten utreder dessutom frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av Tingsrätten. Vi genomför samarbetssamtal och skriver avtal om vårdnad, boende och umgänge. Vi genomför även adoptionsutredningar.

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar genomför vi vid tvist mellan föräldrar efter remiss från Tingsrätten.

Adoption

Barn- och familjeenheten inom Trosa kommun utreder adoptionsärenden på uppdrag av Tingsrätten. Adoptioner kan vara nationella eller internationella, det senare är vanligast. För att adoptera ett utländskt barn krävs först beslut om medgivande från Humanistiska nämnden inom kommunen. När barnet kommit fattar Tingsrätten det slutgiltiga beslutet om tillstånd att adoptera.

Hur går en adoption till?

De som vill adoptera börjar med att kontakta Barn- och familjeenheten i Trosa kommun. En ansökan görs och sedan en så kallad medgivandeutredning. Barn- och familjeenheten genomför en medgivandeutredningen som ska visa om föräldrarna har förutsättningar att erbjuda barnet en fullgod uppväxtmiljö.

Medgivandeutredningen pågår under några månader och innebär normalt 5-6 träffar inklusive en djupintervju. När utredningen är klar lämnas den till Humanistiska nämnden för beslut.

Rapporter till ursprungsland

Efter adoptionen genomförts kontaktar adoptivföräldrarna Barn- och familjeenheten som gör uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland.

Föräldrautbildning

De blivande föräldrarna deltar i en föräldrautbildning som är obligatorisk och ska påbörjas innan medgivandeutredningen kan starta. Trosa kommun genomför inga egna föräldrautbildningar, men ni kan få hjälp med tips om vart ni ska vända er.

Mer information

Du är välkommen att kontakta Barn- och familjeenheten för mer information och ansökningshandlingar.

Det går även bra att läsa om adoption på följande webbplatser; Adoptionscentrum, Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

Faderskap

Faderskap skall fastställas om modern inte är gift vid barnets födsel. Du kan ringa själv och boka tid, i annat fall blir du automatiskt kallad efter barnets födsel. Bekräftelsen av faderskapet skickas sedan till folkbokföringen och barnet kopplas juridiskt samman med sin far med rätt till bl a arv, rätt till hans namn mm.

Samarbetssamtal/umgängesavtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för sina barn. Samtalen är frivilliga och sker under sekretess. Samtalen registreras inte och inga journaler förs. Tingsrätten kan ge Barn- och familjeenheten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Dessa uppdrag journalförs.

Kontakt

Barn- och familjeenheten
Socialkontoret
Trosa kommun
Tel (vxl): 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Synpunkter & felanmälan