Trosaåns vattenvårdsförbund

tvvf_2019.jpg

Trosaåns vattenvårdsförbund bildades av Gnesta, Trosa, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner den 19 april 2010.

Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde. Från ett flertal mindre skogssjöar rinner Trosaån söderut i en stor uppodlad dalgång, inramad av bergshöjder. Ån mynnar ut i Östersjön vid Trosa. Området som är 570 km stort och har en sjöareal på 73 km.

Förbundets uppgifter

• Kartläggning och analys av tillståndet
• Miljöövervakning i sjöar och vattendrag
• Föreslå åtgärdsprogram
• Forum för samråd och information
• Informera allmänheten om Trosaån

Förbundet har till uppgift att undersöka och informera om vattenmiljön i hela Trosaåns avrinningsområde och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Förbundet står för en samordnad miljöövervakning. Genom att fortlöpande följa upp och redovisa vattnets ekologiska och kemiska status fungerar förbundet som en resurs i samhällets planerings- och utvecklingsarbete.

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Trosaåns vattenvårdsförbund avsätter årligen medel för att stödja projekt och aktiviteter inom avrinningsområdet som handlar om att förbättra, undersöka eller informera om vattenmiljön. Ingen medfinansiering krävs, men vid marknadsföring, information och på dokument som framställs inom projektet ska vattenvårdsförbundets logga användas.

Ansökningar kan göras under hela året och beslutas utav styrelsen.

Karta_Trosans_avrinningsomrde.jpg

 

Kontakt

Bertil Karlsson
Gnesta kommun
Bertil.Karlsson@gnesta.se
Tel. 0158-275 170

Elin van Dooren
Trosa kommun
Elin.vanDooren@trosa.se
Tel. 0156-520 24

Hugo Davegårdh
Södertälje kommun
hugo.davegardh@sodertalje.se
Tel. 08-523 028 51