Trosaåns vattenvårdsförbund

tvvf_2019.jpg

Trosaåns vattenvårdsförbund bildades av Gnesta, Trosa, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner den 19 april 2010.

Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde. Från ett flertal mindre skogssjöar rinner Trosaån söderut i en stor uppodlad dalgång, inramad av bergshöjder. Ån mynnar ut i Östersjön vid Trosa. Området som är 570 km stort och har en sjöareal på 73 km.

Förbundets uppgifter

• Kartläggning och analys av tillståndet
• Miljöövervakning i sjöar och vattendrag
• Föreslå åtgärdsprogram
• Forum för samråd och information
• Informera allmänheten om Trosaån

Förbundet har till uppgift att undersöka och informera om vattenmiljön i hela Trosaåns avrinningsområde och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Förbundet står för en samordnad miljöövervakning. Genom att fortlöpande följa upp och redovisa vattnets ekologiska och kemiska status fungerar förbundet som en resurs i samhällets planerings- och utvecklingsarbete.

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Trosaåns vattenvårdsförbund avsätter årligen 10 000 kr för att stödja projekt och aktiviteter inom avrinningsområdet som handlar om att förbättra, undersöka eller informera om vattenmiljön. Ingen medfinansiering krävs, men vid marknadsföring, information och på dokument som framställs inom projektet ska vattenvårdsförbundets logga användas.

Ansökningar kan göras under hela året och beslutas utav styrelsen.

Karta_Trosans_avrinningsomrde.jpg

 

 

Samråd inom vattenförvaltning

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november:

www.vattenmyndigheterna.se/samrad 

Följande handlingar ingår i samrådet:

  • Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
  • Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd för de vattenförekomster som rinner i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024.

www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft

Kontakt

Bertil Karlsson
Gnesta kommun
Bertil.Karlsson@gnesta.se
Tel. 0158-275 170

Elin van Dooren
Trosa kommun
Elin.vanDooren@trosa.se
Tel. 0156-520 24

Hugo Davegårdh
Södertälje kommun
hugo.davegardh@sodertalje.se
Tel. 08-523 028 51