Anslutning till kommunalt va

Läs om dina rättigheter och skyldigheter under rubriken Lagstiftning och avgifter.

Checklista vid nyanslutning (servisanmälan)

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen skall följande villkor vara uppfyllda:

  1. Blanketten Servisanmälan med bilaga och VA-installationsritningar skall vara inskickade och godkända, och anläggningsavgiften skall vara betald.
  2. Fastighetens servisledningar skall vara besiktigade och godkända av kommunens entreprenör Trotab.
  3. Vattenmätarplatsen skall vara besiktigad och godkänd av kommunens entreprenör Trotab.
  4. Vattenmätaren skall ha installerats av kommunens entreprenör Trotab och ett abonnemang skall vara upplagt på fastighetsägaren.

Du når Trotab genom att ringa dem på nummer 0156-350 650, eller via deras hemsida www.trotab.se.

Anmälan om anslutning till kommunalt VA

Om du avser att bygga ett hus som ska anslutas till den kommunala  va-anläggningen, ska du lämna in en Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp på särskild blankett till Tekniska kontoret. Till anmälan ska bifogas installationsritningar som visar fastighetens planerade va-installationer. Vad som ska framgå av installationsritningarna beskrivs nedan.

Tekniska kontoret anger förutsättningar för att få ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Du som byggherre måste redan i planeringsskedet  kontakta Tekniska kontoret, för att ta reda på vilka förutsättningar avseende möjliga anslutningspunkter för vatten, spillvatten och dagvatten, nivåer, vattentryck  etc,  som gäller, för att ansluta till den kommunala  va-anläggningen. Utifrån dessa förutsättningar kan byggherren upprätta ritningar över planerade va- installationer.

Tekniska kontoret granskar inlämnade installationsritningar och meddelar fastighetsägaren om de godkänns eller måste kompletteras. Efter godkännande kan arbetena inom fastigheten påbörjas.

Inkoppling av fastighetens VA-installation till kommunalt VA

Kommunen, genom sin driftentreprenör TROTAB,  svarar för att de kommunala servisledningarna  dras fram till anvisad förbindelsepunkt och ansluter fastighetens servisledningar.  Efter kontakt med TROTAB på tel. 0156-350 650 kan pumpstationstank, larmenhet och apparatlåda hämtas i TROTAB:s förråd.

Innan anslutning kan ske ska kommunen genom TROTAB besiktiga både fastighetens yttre och i vissa fall även inre va-installationer, för att se att installationerna följer de godkända installationsritningarna.

Fastighetsägaren  anmäler till TROTAB när det är dags för besiktning. Anmälan bör göras i god tid innan önskad besiktning.  När besiktning och provtryckning genomförts och godkänts, meddelar TROTAB detta till Tekniska kontoret, som tecknar ett nytt VA-abonnemang och debiterar anläggningsavgift.

Besiktningen omfattar  förbindelsepunkter, vattenserviser mellan förbindelsepunkt och vattenmätare, vattenmätarplats, ev återsugningsskydd, avskiljare (fettavskiljare), pumpbrunnar, mm. Vattenservisen ska provtryckas under kontroll av TROTAB.  De yttre va- ledningarna måste besiktigas innan återfyllning sker.

Installation av vattenmätare och nytt VA-abonnemang

Innan vattnet kan släppas på måste en vattenmätare installeras i bostaden. Begäran om uppsättning av vattenmätare görs till Trotab minst 5 arbetsdagar innan montering önskas. Innan mätaruppsättning sker skall anläggningsavgiften vara betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där vattenmätaren ska installeras skall följa Trosa kommuns anvisningar, samt VAV:s publikation P34. Godkännande av mätarplatsen sker i samband med montering av mätaren. Läs mer om vattenmätare här.

Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vatten genom att öppna servisventilen. Enligt lagen betraktas det som snatteri! Överträdelse beivras.

Vatten under byggtiden

Under byggnation finns ofta ett behov av vatten. Önskas byggvatten kontaktas TROTAB. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.

Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för fastighetsägare inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats om detta.

Ibland kan bortledande av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

Krav på VA-installationsritningar

I normala fall räcker det med ritningar över de yttre ledningarna samt va-ritningar över byggnadens nedre plan, där utrymme  för  vattenmätare ska framgå. På ritningarna ska finnas uppgifter om ev pumpstationer, avskiljare, återsugningsskydd  och liknande installationer, där sådana behövs. 

Ritningar visande yttre va-ledningar ska upprättas skalenliga i minst skala 1:500. Ritningsinformation ska vara tydlig. Fastighetsbeteckning, fastighetsadress samt fastighetsägares adress och tel nr ska framgå. Ritningar över invändiga installationer bör upprättas i minst skala 1:50.

Av ritningar och beskrivningar ska framgå rördimensioner, tryckklasser, rörmaterial, läggningsdjup eventuella frostskydd  samt nivåer i förbindelsepunkt.  I det fall dagvatten ska omhändertas lokalt inom tomtmark ska detta framgå. Dagvatten eller husgrundsdränering får inte anslutas till spillvattennätet.

Vid anslutning till LTA- system ska dessutom nivån på inkommande ledning till LTA pumpstationen redovisas.