Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten kommer från kommunens två grundvattentäkter. Avloppsvattnet renas i två reningsverk – ett i Trosa och ett i Vagnhärad. Till dessa reningsverk hör två våtmarker som renar avloppsvattnet ytterligare. Läs mer om våra reningsverk här.

Kommunens dricksvattenkvalitet

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution av dricksvatten. I Trosa kommun är kvaliteten på vattnet mycket bra. Nedan finns en sammanställning av de dricksvattenanalyser som utförts under åren 2015, 2016 och 2017. De färgade fälten visar vilka gränsvärden man tar hänsyn till för att påvisa om dricksvattnet är tjänligt eller otjänligt. Genom att klicka på bilden får du fram provresultaten i PDF-format (öppnas i nytt fönster).

Sammanställning över dricksvattenkvaliteten i Trosa kommun

Kranvatten – det naturliga valet

I Trosa kommun, liksom på många andra platser i vårt land, har vi en god tillgång på dricksvatten av bra kvalitet. Att släcka törsten genom att vrida på kranen är inte bara smidigt och gott, det är miljövänligt också!

Trosas vattentäkt innehåller en hel del järn och mangan, varför vattnet luftas och filtreras innan det skickas ut på nätet. Vattnet är hårt och pendlar mellan 12-13 tyska hårdhetsgrader. Hårdheten i det vatten som försörjer Vagnhärad och Västerljung ligger däremot ganska stabilt på 12 tyska hårdhetsgrader. Av säkerhetsskäl, främst i förebyggande syfte, skyddskloreras även vattnet innan det skickas ut på ledningsnätet.

Vattens hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader

Vattnets hårdhet i Trosa pendlar mellan 12-13 tyska hårdhetsgrader, medan det i Vagnhärad och Västerljung ligger mer stabilt på 12 tyska hårdhetsgrader. Vattnet räknas alltså som hårt, vilket påverkar bland annat hur du som konsument bör dosera tvättmedlet när du tvättar. Läs mer om dricksvatten på Svenskt vattens hemsida.

Bra med hårt vatten

Hårt vatten är nyttigt för människor med bland annat positiv inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Hårt vatten medför dock vissa problem för till exempel hushållsmaskiner med igenkalkningar, samt ger en ökad förbrukning av tvätt- och  diskmedel. Vattenkvaliteten testas regelbundet enligt ett kontrollprogram. Vattnetproverna tas på råvatten (vatten direkt från täkten), i vattenverket samt ute på ledningsnätet. Detta görs enligt ett schema vid ett flertal tillfällen per år. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenverk.

Här nedan finns en sammanställning över några ämnen som vi ofta får frågor om.
(TR=Trosa, VA/VÄ=Vagnhärad/Västerljung, gränsvärden inom hakparentes)

pH: 7,8 (TR och VA/VÄ)

Tyska hårdhetsgrader, mg/l: 12 (TR och VA/VÄ)

Kalcium, mg/l: [100]: 64,6 (TR), 65 (VA/VÄ)

Järn, mg/l [0,1]: <0,05 (TR och VA/VÄ)

Magnesium, mg/l [30]: 13,6 (TR), 15 (VA/VÄ)

Fluorid, mg/l [1,5]: 0,83 (TR), 0,42 (VA/VÄ)