Lagstiftning och avgifter

Lagstiftning

Användning av Trosa kommuns vatten och avloppstjänster regleras förutom genom Lagen om allmänna vattentjänster av regler som beslutas av kommunfullmäktige. Reglerna benämns ”Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA).

Läs mer om Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer om ABVA

Läs mer om VA-taxan

Reviderad anslutningsavgift för vatten och avlopp

Vid anslutning av fastighet till det allmänna va-anläggningen uttages en anläggningsavgift (anslutningsavgift) som ska täcka byggnation av det allmänna va-systemet samt täcka kostnad för förnyelse/underhåll i detta system. Anläggningstaxan är uppbyggd med tomtyteavgift, förbindelsepunktsavgift samt lägenhetsavgift och i förekommande fall avgift för omhändertagande av dagvatten.

Vatten- och avlopp finansieras med avgifter och får inte belasta skattekollektivet men får heller inte vara högre än att de täcker sina kostander samt planerad underhållning. Taxan revideras därför återhållsamt och endast utifrån behov.

Med utgångspunkt i dagens kostnadsläge, kommande exploatering, nyanslutningar och behov av kapacitetsökande åtgärder inom en femårsperiod beräknas den nya taxan för en normal villa till 168 575 kr inklusive moms. 

Brukningsavgift för vatten och avlopp

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter. 

Från 1 januari 2020 sker en indexreglering av VA-taxans brukningsavgift. För vatten innebär detta en höjning med 0,8% och för avlopp 7,9%. Dessa höjningar påverkar ett normalhushåll med cirka 24 kronor i månaden, med normalhushåll menas en fastighet som har alla tjänster inom VA (vatten, spill och dagvatten). Regleringen beror på ändrade entreprenörsavtal och att de varierar beror på att det är olika entreprenörer som driftar vatten och avlopp.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Din räkning

Fakturan kommer månadsvis. Du kan betala din räkning digitalt som e-faktura eller via autogiro. Kontakta då kundtjänst på kundtjanst@trosa.se

Mer information

Vatten- och avloppstaxa  
Information till fastighetsägare
Information om VA, LTA-vattenmätare och dagvatten
Information om VA, vattenmätare och dagvatten