Reningsverk

Det finns två kommunala avloppsreningsverk i kommunen, ett i Trosa och ett i Vagnhärad. I reningsverken genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det är framförallt tre kategorier av ämnen man vill plocka bort från avloppsvattnet:

 1. Större fasta partiklar som till exempel matrester och toalettpapper
 2. Organiskt material som annars minskar syrehalten i vattendrag
 3. Näringsämnena fosfor och kväve, vilka kan orsaka övergödning i vattendrag, sjöar och hav 

Mekanisk rening

I det mekaniska reningssteget plockar man bort större partiklar från avloppsvattnet såsom toalettpapper, matrester med mera. Här fastnar också skräp som bindor, tamponger och tops; det vill säga saker som inte hör hemma i avloppssystemet. Syftet med denna grovrening är att avskilja sådant material som kan störa efterföljande behandlingssteg. Det avskiljda materialet kallas grovrens. Grovrenset tvättas och skickas till förbränning.

Biologisk rening

I det biologiska reningssteget renas organiskt material bort med hjälp av levande mikroorganismer. Dessa organismer (bakterier, jäst- och mögelsvampar samt protozoer) är så små att de inte kan ses med blotta ögat.

Kemisk rening

Avloppsvattnet innehåller stora mängder fosfor, ett ämne som göder sjöar och vattendrag om den inte renas bort från avloppsvattnet. I det kemiska reningssteget tillsätts en fällningskemikalie – järnklorid. Fosforn fälls då ut och bildar flockar som sjunker till botten.

Efterpolering i våtmark

Det renade avloppsvattnet poleras ytterligare i Trosa respektive Vagnhärads våtmark. När vattnet rinner genom våtmarken minskar utgående halter ytterliggare. Utsläppspunkten för det renade vattnet är Trosaån. Det renade vattnet håller badvattenkvalitet.

Slam

Trosa kommun arbetar efter kretsloppsprincipen och därför är det viktigt för oss att se till att det slam som bildas i reningsverken återförs till kommunens åkermarker. Restriktionerna och kraven på slammets kvalitet är höga för att spridning ska kunna ske utan risk för djur, människor och natur. Kvalitén på slammet i Trosa kommun är idag bra, men den kan absolut förbättras. Kemikalier av olika slag hamnar ofta så småningom i slammet – undvik därför i möjligaste mån att släppa ut kemikalier. Att minimera användandet av kemikalier i hushållet samt att välja ett mer miljövänliga alternativ är två bra metoder.

Vagnhärads avloppsreningsverk och våtmark

Avloppsreningsverket i Vagnhärad renar avloppsvatten från Vagnhärad och Västerljung. Till ledningsnätet hör 11 pumpstationer. Vagnhärads våtmark byggdes 2001 och den fungerar som ett efterpoleringssteg till reningsverket. I våtmarken behandlas även lakvatten från Korslöt avfallsanläggning.

Trosa avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Trosa renar avloppsvatten från Trosa, Stensund/Krymla och Västra Fän. Till ledningsnätet hör 21 pumpstationer. Trosa våtmark anlades 2003.

Vad får du spola ut i avloppet?

Utöver urin och fekalier är det endast toalettpapper som ska spolas ner i avloppet.

 • Tops, bindor, tamponger, fimpar, kattsand, kemikalier med mera ställer till
  problem i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Även fett är
  problematiskt, eftersom det stelnar och fastnar på väggarna i
  avloppsledningarna.
 • Spola aldrig ner färg, lösningsmedel, nagellack och liknande produkter i
  avloppet. Dessa stör den biologiska reningen och kan lätt slå ut viktiga
  mikroorganismer.
 • Avloppet är inte gjort för mediciner. Reningsverket har mycket svårt att
  rena bort mediciner, utan dessa går istället rakt ut i vattnet och påverkar
  vattenlevande organismer. Ha därför för vana att lämna kasserade läkemedel till
  närmaste apoteket.
 • Tänk även på arbetsmiljön för de som arbetar på avloppsreningsverken och,
  framförallt, på vår natur!