Vattenverk

Trosa kommun har två vattentäkter, dessa båda är grundvattentäkter. Den ena vattentäkten försörjer Trosa, medan den andra täkten försörjer Vagnhärad och Västerljung. En överföringsledning kopplar ihop de båda ledningsnäten, vilket innebär stabilare vattentillgång och en säkrad vattenkvalitet. Medeldygnsproduktionen är 2400 kubikmeter per dygn. En person förbrukar mellan 180 – 200 liter per dygn (till dryck, dusch, tvätt, toalettspolning etc).

Lagar och regler

Det är Statens livsmedelsverk som upprättar föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), och sätter gränsvärden för vad drickvattnet får innehålla. Vattnet klassificeras enligt en tregradig skala: tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det är viktigt att känna till att varmvatten inte klassas som ett livsmedel och därför inte ska drickas eller användas till matlagning.

Vattentorn

För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer – vattentorn. Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen men mängden vatten som produceras är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller man upp vattentornen. När behovet ökar kan man ta till det vatten som lagrats i vattentornen. Vattentornen har ytterligare en funktion, nämligen att utjämna trycket i ledningarna. I kommunen finns två stycken vattentorn, ett i Trosa och ett i Vagnhärad.

Tillträde för att uföra arbete i vattentornet

För att få åtkomst till antenner och teknisk utrustning på kommunala vattentorn måste entreprenören eller ägaren av utrustningen skriftligen meddela Trosa kommun med kopia till VA-entreprenör Trosabygdens teknik AB senast tre dagar innan besök. Läs mer om hur du går tillväga här.

Vattenskyddsområden

Vattenverken och vattentäkterna omges av skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för att skydda grundvattnet från olika slag av föroreningar. Detta innebär hårdare krav på boende och verksamhetsutövare inom dessa områden.

Drift och övervakning

Entreprenör för drift och övervakning av det kommunala dricksvattnet är TROTAB.

Pågående arbeten

Just nu pågår en översyn av befintliga vattenskyddsområden. Skyddsområdena fastställdes under 1970-talet. Under senare tid har lagar och regelverk som berör inrättande av skyddsområden förändrats. Även en geohydrologisk översyn kommer att göras för att fastställa det nya skyddsområdenas gränser. Områdena kommer att behöva utökas för att motsvara tillrinningsområdena. Trosa expanderar och fler och fler personer flyttar till vår kommun. Detta innebär ett ökat tryck på vattenförsörjningen i kommun. För att tillgodose framtida behov pågår arbetet med att se över befintliga täkter för att på sikt kunna öka de båda täkternas uttagskapacitet. Kommunen anser att det är viktigt att de två täkterna kan fungera som reservvattentäkter åt varandra.