Samråd Trosa avloppsreningsverk

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av tillstånd för Trosa avloppsreningsverk, Trosa kommun

Trosa kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om om en förlängning av tillståndstiden för Trosa reningsverk t.o.m. den 30 juni 2025.

Befintligt tillstånd för Trosa reningsverk gäller t.o.m. den 30 juni 2021. Trosa kommun planerar att anlägga ett nytt modernt reningsverk i Trosa kommun och avveckla de två befintliga reningsverken i Trosa och Vagnhärad. Tillståndsprocessen för nytt reningsverk samt tid för upphandling, byggnation och idrifttagande beräknas till ca 3-5 år. För denna övergångsperiod avser Trosa kommun att ansöka om ändringstillstånd för att driva befintligt verk i Trosa vidare på ett driftsäkert och processmässigt riktigt sätt. En mindre utökning av befintligt verk från 6 000 pe (personekvivalenter) till 6 500 pe planeras. I övrigt planeras ingen ändring av befintligt verk utöver tid för fortsatt drift samt nödvändiga förbättringsåtgärder.

Här finns ett samrådsunderlag där det ges mer utförlig information om verksamheten, dess lokalisering, omfattning, förutsedd miljöpåverkan m.m.

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. För närvarande genomför trosa kommun samråd i ärendet. Denna information är en del i detta samråd. Samrådet ska genomföras innan ansökan upprättas och innebär att sökanden lämnar upplysningar till berörda så att de ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län.

Om du vill ha ytterligare information, utöver samrådsunderlaget här på kommunens hemsida, eller ställa frågor är du välkommna att kontakta Sofia Andersson på telefon 0156-52031 eller via e-post sofia.andersson@trosa.se.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 20 mars 2020 via e-post till lina.sultan@ramboll.se eller skriftligen till

Ramboll Sweden AB
Att: Lina Sultan
Hospitalsgatan 26
611 32 Nyköping