Samråd Trosa avloppsreningsverk

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av tillstånd för Trosa avloppsreningsverk, Trosa kommun

Trosa kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om en förlängning av tillståndstiden för Trosa reningsverk t.o.m. den 30 juni 2028.

Trosa kommun har tidigare genomfört samråd i ärendet. Då det har framkommit nya uppgifter bereds berörda parter möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter. Synpunkter som har inkommit vid det tidigare samrådet kommer att hanteras i ansökan om ändringstillstånd och behöver därför inte lämnas in igen.    

Trosa kommun utreder för närvarande vilken lösning som ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv är mest lämplig för hantering av kommunens avloppsvatten på sikt. De två alternativ som utreds är att anlägga en överföringsledning till Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun alternativt att uppföra ett nytt modernt reningsverk i Trosa kommun. Tills en ny lösning är på plats avser Trosa kommun att driva befintligt verk i Trosa vidare på ett driftsäkert och processmässigt riktigt sätt. En mindre utökning av befintligt verk från 6 000 pe (personekvivalenter) till 7 000 pe planeras. I övrigt planeras ingen ändring av befintligt reningsverk utöver tid för fortsatt drift samt nödvändiga förbättringsåtgärder.

Befintligt tillstånd för Trosa reningsverk gäller t.o.m. den 30 juni 2021.

Här finns ett samrådsunderlag där det ges mer utförlig information om verksamheten, dess lokalisering, omfattning, förutsedd miljöpåverkan m.m.

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. För närvarande genomför trosa kommun samråd i ärendet. Denna information är en del i detta samråd. Samrådet ska genomföras innan ansökan upprättas och innebär att sökanden lämnar upplysningar till berörda så att de ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 12 juni 2020 via e-post till lina.sultan@ramboll.se eller skriftligen till

Ramboll Sweden AB
Att: Lina Sultan
Hospitalsgatan 26
611 32 Nyköping