Tofsö - kommunalt VA

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar som exempelvis anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar. Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.

Kommunen kommer tillsammans med respektive fastighetsägare göra en inventering av befintliga avloppsanläggningar och göra en bedömning av lämplig placering av ledningar och anläggningar. Inventeringen påbörjades under sommaren 2017. Upphandling av teknisk utrustning genomfördes sommaren 2017 enligt LUF. Totalt fick Trosa kommun in fem anbud där FANN VA-teknik AB var vinnande.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten.

Byggnation genomförs i huvudsak under åren 2018-2020.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med Tofsö sett ut genom åren.

Information om vattenprover på Tofsö hösten 2019

Trosa kommun tar vattenprover i Tofsö på fastigheter med kranvatten under hösten. Proverna utförs av Trotab och är referensprover inför eventuella framtida provtagningar.

Att ta vattenprover är en service från kommunens sida och det ökar säkerheten för fastighetsägaren. Det är frivilligt för fastighetsägaren att delta när kommunen tar prov på enskilda brunnar.

Nuläge

Uppdaterat 2019-09-18

Antal fastigheter Tofsö: 173
Inventerade fastigheter: 159
Godkänd servisanmälan: 80
Installerade anläggningar: 44
Obebyggda tomter: 2

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter
Frågor och svar om Tofsö VA
Vem ansvarar för vad
Avgifter och kostnader -Tofsö
Beskrivning av den tekniska lösningen
Information om VA-taxa