Tofsö - kommunalt VA

Rune Larsen
VA-ingenjör
Tel: 0156-520 31
rune.larsen@trosa.se

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster, förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar, som anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar.

Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017, att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman, ska genomföras.

Kommunen kommer tillsammans med respektive fastighetsägare göra en inventering av befintliga avloppsanläggningar och göra en bedömning av lämplig placering av ledningar och anläggningar. Inventeringen påbörjas under sommaren 2017.

Upphandling av teknisk utrustning genomförs under sommaren 2017.

Upphandling av entreprenör för byggnation av den kommunala anslutningspunkten sker under hösten 2017.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten.

Byggnation genomförs i huvudsak under år 2018.

Mer information

Frågor och svar om Tofsö VA
Vem ansvarar för vad
Avgifter och kostnader -Tofsö
Beskrivning av den tekniska lösningen