Tofsö - kommunalt VA

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar som exempelvis anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar. Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten eller av flera fastighetsägare som gått samman.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med Tofsö sett ut genom åren.

Status (2021-10-18)

Antal fastigheter Tofsö: 173
Inventerade fastigheter: 159
Godkänd servisanmälan: 87
Installerade anläggningar: 73
Obebyggda tomter: 2

 • Den förlängda dispensen

  Den 11 oktober 2021 meddelades dom i ärendet från 23 juni 2021 nr 567-3586-2021, Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut om föreläggandet.

  Bakgrund

  Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 23 juni 2021 att med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster, att förelägga Trosa kommun att snarast besluta om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Tofsö och att senast den 31 december 2021 anvisa anslutningspunkter i fastighetsgräns för de fastigheter som ingick i ett tidigare föreläggande 2011-12-09 Dnr 563-647-2011, 500-4541-2011. Beslutet förenades med vite.

  Trosa kommun överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, och yrkade på att beslutet skulle upphävas.

  Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens talan gällande sitt föreläggande, men förklarade samtidigt att de hade för avsikt att återkomma med ett nytt tydligare föreläggande.

  Trosa kommun såg positivt på länsstyrelsens tillstyrkande och utvecklade sin syn på va-lösning för det aktuella området för att förtydliga ställningstaganden och beslut runt vald lösning och hur kommunen valt att sköta anslutningsprocessen.

  Parterna är överens om att det överklagade beslutet ska upphävas. Mark- och miljödomstolen finner inga hinder mot att så sker. Beslutet ska således upphävas.

 • Information om nytt toalettsystem från FANN VA-Teknik AB

  Det toalettsystem som idag installerats vid namn FANN Roslagen kommer att utgå då leverantören lanserar en vidareutveckling av produkten - FANN Green.

  Läs mer hur FANN AB kommer att lösa det för dig som fastighetsägare.

 • Slamtömningsschema

  Den generella slamtömning av BDT och KL tank av de kommunalt anslutna anläggningarna sker årligen under v. 39-40, hämtningarna aviseras cirka 2 veckor innan, liksom tidigare när fastigheten hade enskilt avlopp.

  Hushåll med ett konstaterat utökat behov av tömningsintervall, exempelvis permanentboende, kan även schemaläggas på våren. Extra tömning för hushåll med ett registrerat utökat behov sker under v. 18 och aviseras som ovan.

  Om er fastighets anläggning riskerar att fyllas och/eller ett behov uppstår att tömma utöver förbokade perioder, genomförs extra tömningar i överenskommelse med kommunens VA-ingenjör, det innebär att man som fastighetsägare behöver ha uppsikt och meddela om ett extra behov uppstår, för att undvika en akutsituation.

  Vid frågor angående din fastighets schemalagda slamtömning

  Kontakta kommunens entreprenör för slamtömning.

  Vid frågor om ändring av behov

  Kontakta Tofsö-projektets projektledare eller VA-ingenjör. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan nedan.

 • Mark- och miljödomstolens dom angående en enskild avloppslösning

  Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp ärendet som överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

  Det som nu står fast är att Mark- och miljödomstolens beslut som sammanfattningsvis finner att nämnden har haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning.

  Överklagandet bifalles därför och Länsstyrelsens beslut upphävs.

 • Mer information

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00