Tofsö - kommunalt VA

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar som exempelvis anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar. Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten eller av flera fastighetsägare som gått samman.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med Tofsö sett ut genom åren.

Status (2021-04-19)

Antal fastigheter Tofsö: 173
Inventerade fastigheter: 159
Godkänd servisanmälan: 87
Installerade anläggningar: 72
Obebyggda tomter: 2

 • Slamtömningsschema

  Den generella slamtömning av BDT och KL tank av de kommunalt anslutna anläggningarna sker årligen under v. 39-40, hämtningarna aviseras cirka 2 veckor innan, liksom tidigare när fastigheten hade enskilt avlopp.

  Hushåll med ett konstaterat utökat behov av tömningsintervall, exempelvis permanentboende, kan även schemaläggas på våren. Extra tömning för hushåll med ett registrerat utökat behov sker under v.18 och aviseras som ovan.

  Om er fastighets anläggning riskerar att fyllas och/eller ett behov uppstår att tömma utöver förbokade perioder, genomförs extra tömningar i överenskommelse med kommunens VA-ingenjör, det innebär att man som fastighetsägare behöver ha uppsikt och meddela om ett extra behov uppstår, för att undvika en akutsituation.

  Bakgrundsinformation

  I brukningstaxan för småskalig spillanläggning ingår bl a tömning av KL-tank, slamavskiljare och biobädd.

  Slamtömning för kommunalt anslutna anläggningar på Tofsö Fritidshusområde utförs på förbokade veckor sedan 2020, se brev från 2020-05-29. Perioderna är valda för att säkerställa tillgång på vatten och farbara vägar, samt för att minska kostnader och miljöpåverkan.

  På hösten är det huvudtömningsperiod, två veckor är avsatta för att hinna med samtliga anslutna fastigheter och på våren är det en kompletterande tömningsvecka bokad för t ex fastigheter med permanentboende och fastighet med ökat behov eller tillfälligt förändrade förutsättningar.

  Slamavskiljaren är dimensionerad för att klara ett permanentboende med upp till 5 personer, slamtömning en gång / år.

  En av anledningarna till att det skulle tömmas oftare än en gång / år, är om det är permanentboende och man samtidigt är fler än 5 personer i hushållet.

  Vid frågor angående din fastighets schemalagda slamtömning

  Kontakta kommunens entreprenör för slamtömning.

  Vid frågor om ändring av behov

  Kontakta Tofsö-projektets projektledare eller VA-ingenjör. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan nedan.

 • Förbättringsåtgärder för lukt- och ljudproblematik

  Planering för åtgärdspaket lukt och ljud är klar och kommer att utföras gata för gata. Alla fastighetsägare med kommunalt avlopp fick information via utskick under februari. Cirka 2-3 veckor innan arbetet utförs kommer du att bli aviserad om exakt tid för när din fastighet kommer att beröras av arbetet.

  Själva genomförandet av ljud- och luktåtgärdspaketet är planerat att påbörjas efter påsk då vägsamfälligheten har gett tillstånd för tyngre trafik. Arbetet beräknas vara klart mitten på juli. Under denna period kommer projektet få de bästa förutsättningarna för att genomföra ett bra arbete och återställning för området.

  Inventeringen och genomförandet utförs av kommunens projektledare i samarbete med Smedmark Bygg AB, som är en anlitad underentreprenör till Trotab, som är Trosa kommuns upphandlade driftentreprenör inom vatten och avlopp.

 • Mark- och miljödomstolens dom angående en enskild avloppslösning

  Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Vi avvaktar beslut.

 • Den förlängda dispensen

  Ingen ny information från Länsstyrelsen gällande behov av ytterligare dispens för utbyggnad av kommunal spillvattenanläggning på Tofsö. Dispensen löpte ut 3 oktober 2020. Information om vad det innebär för oss som kommun och för de fastighetsägare som inte anslutit sig kommer så snart vi vet mer.

 • Mer information

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00