Avgifter och kostnader

Beslut om Va-taxa för Trosa kommun har 2018-11-28 beslutats av Kommunfullmäktige. Taxan gäller fr o m 2019-01-01.  Särskild anläggningstaxa gäller för Tofsö fritidshusområde och dess verksamhetsområde för spillvatten. Taxan kommer att börja gälla fr o m 2019-01-01 och när anläggningarna inom respektive fastighet är godkända och driftsatta.

Anläggningstaxan

Anläggningstaxan för samtliga fastigheter kommer för år 2019, att uppgå till 81 986 kr inkl moms. Beloppet reduceras med inlösersättning för onyttigbliven befintlig avloppsanläggning för resp fastighet. I beloppet ingår utrustningar för behandling av KL- och BDT-vatten, som levereras till resp fastighet efter avrop.

Brukningstaxan

Brukningstaxan är beräknad med en fast avgift utan vattenmätare enligt § 14.1 b och med en antagen  vattenförbrukning om 50 m3/år och fastighet, enligt §14.1c och §14.3. Då avgiftsskyldighet endast föreligger för S (spillvatten) betalas  enligt taxan, 70% av den fasta avgiften och 65 % av den antagna vattenförbrukningen enligt §14.2. Brukningstaxan kommer att för år 2019 uppgå till 3.361 kr inkl moms per år och fastighet. I taxan ingår följande:

  • Drift, (tömning, provtagning) av Kl-tank, slamavskiljare och biobädd.
  • Underhåll (service, reparation, utbyte mm) av vakuumaggregat med elektronikbox för toalettsystemet, slamavskiljare och biobädd med fläkt.
  • Förnyelse av tankar.

Fastighetsägare svarar för drift, underhåll och förnyelse av avloppsledningar, med eventuella pumpstationer samt elledningar från byggnader till tankar, toalettstolar samt kopplingsbrunn vid tvåtoasystem. Fastighetsägare svarar för  elförbrukning för vakuumgenerator och fläkt i biobädd. 

Kommunfullmäktige fastställer taxa för VA enligt lagen om allmänna vattentjänster och svenskt vatten VAV P96.

Ersättning för inlösen

Ersättningsfrågor hanteras ofta i VA-nämnden som är mycket restriktiv i sin bedömning. Exempelvis anses en trekammarbrunn som är äldre än 10 år helt sakna ekonomiskt värde. Ersättningsfrågan beskrivs i LAV §39-40.

Trosa kommun väljer en generösare värdering än rättspraxis, vilket innebär att vi i varje fall ersätter en anläggning som byts ut med 2 500 kronor (2 500 kronor för KL och 2 500 kronor för BDT).

Om din KL-anläggning är under 20 år kommer vi att lösa in återstående beräknat ekonomiskt värde upp till 35 000 kronor, det vill säga 1 750 kronor/år.

Om din BDT-anläggning är under 15 år kommer vi att lösa in återstående beräknat ekonomiskt värde upp till 30 000 kronor, det vill säga 2 000 kronor/år.

Observera att ovan endast gäller godkända anläggningar där du som fastighetsägare måste redovisa dokumentation som visar inköpsår. I brukningsavgiften ingår kostnader för tömning, drift, underhåll, provtagning och jour.

Du som fastighetsägare har även möjligheten att sälja anläggningen vidare.

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00