Beskrivning av den tekniska lösningen

Den tekniska lösningen innebär att klosettvattnet (KL) uppsamlas i tank för varje fastighet och bad-, dusch- och tvättvatten (BDT) renas i nya så kallade burkmarkbäddar för varje fastighet. Förbindelsepunkt enligt ABVA är belägen i respektive fastighets tomtgräns. Anläggning för BDT- och KL- tillhandahålls av kommunen och levereras till fastigheten efter avrop.

Avloppsledningar för KL- och BDT-vatten ska vara separerade. Ledningar utförs på konventionellt sätt med normal dimension för BDT-vatten 110 mm PVC eller PE, och för KL-vatten 50 mm PEM-slang PN10. Ledningarna ska vara helt täta. Äldre ledningar med tveksam täthet ska bytas ut. Ledningens dragning kan göras på olika sätt beroende på bland annat placering av pump, och får avgöras från fall till fall. Ledningar är normalt tomma efter spolning men måste av säkerhetsskäl frostskyddas, till exempel med isolering och integrerad elvärmekabel.

Fastighetsägare ska inlämna servisanmälan med ritningar över installationerna inom fastigheten. Kommunen ska godkänna dessa innan arbetena får påbörjas. Installationerna ska också godkännas av kommunen innan anläggningarna får tas i drift. Läs mer om hur du går tillväga i vår steg-för-steg-guide.

BDT-anläggning (bad-, dusch- och tvättvatten)

Anläggningar för rening av BDT-vatten ska klara hög skyddsnivå enligt HVMFS 2016:17, vilket innebär en reduktion av syreförbrukande ämnen och fosfor med minst 90 % samt kväve med 50 %.

I de fall anläggningens placering innebär risk för förorening av eventuell dricksvattenbrunn inom fastigheten måste anläggningen även klara mikrobiologisk rening enligt kraven för utmärkt badkvalitet enligt HVMFS 2012:14.

Anläggningarna kommer att vara dimensionerade för 5 pe. Endast BDT-vatten får anslutas.

Elledning ska dras fram till BDT- reningsanläggningen.

KL-anläggning (klosettvatten)

Spolvattenmängden begränsas till max 0,6 l/per spolning. KL-tanken kommer att ha en volym på 3 m3 och bör således rymma cirka 3000-4000 spolningar.

Tankens placering anpassas med hänsyn till uppfordringshöjd, tillgänglighet för service och slambilens sugkapacitet.

Mer information

Måttsatta ritningar över KL- tank och BDT- rening
Vakuum toalett
Steg-för-steg-guide Tofsö
PM från Ahlsell
Funktionsbeskrivning vacuumtoalett

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00