Frågor och svar om Tofsö VA

Uppdaterad 2019-04-08

När kommer projektet vara slutfört?

Svar: Beträffande anstånd så var det sagt från början att projektet skulle vara genomfört 5 år efter beslut och det skulle innebära 2018. Det ser vi att vi inte kommer att klara av och har sökt anstånd fram till 2020 för att färdigställa projektet. Vi har dock inte fått någon återkoppling från Länsstyrelsen ännu. Detta anstånd har bara med genomförande tiden att göra, ej utformning av lösning.

Spolar FANNs anläggning 0,6 liter per spolning enligt specifikation?

Svar: En installerad anläggning var felaktigt inställd, detta är numera åtgärdat av leverantör.

När kommer brukningsavgiften att fastställas och publiceras i faktiska tal?

Svar: Brukningsavgiften faställdes 2018 och är beräknad med en fast avgift utan vattenmätare enligt § 14.1 b och med en antagen  vattenförbrukning om 50 m3/år och fastighet, enligt §14.1c och §14.3. Då avgiftsskyldighet endast föreligger för S (spillvatten) betalas  enligt taxan, 70% av den fasta avgiften och 65 % av den antagna vattenförbrukningen enligt §14.2. Brukningstaxan kommer att för år 2019 uppgå till 3.361 kr inkl moms per år och fastighet.

Hur ställer sig kommunen till om installationerna inte kommer att vara klara förrän tidigast våren 2020?

Svar: Enligt beslutet från Länsstyrelsen ska anläggningen vara i bruk under 2018. Trosa kommun har ansökt om förlängd genomförandetid hos Länsstyrelsen och fått godkänt på förlängd genomförandetid till hösten 2020.

Varför gör ni det här?

Svar: Trosa kommun har via Länsstyrelsen ålagts att avloppsystemet inom Tofsö ska lösas inom ett kommunalt huvudmannaskap. Ärende nr 563-4544-2011.

Trosa kommun har utan framgång försökt bestrida detta via VA-nämnden BVa6, VA 357/11 samt genom Svea Hovrätt mål nr 1803-13.

Varför kan ni inte godkänna min nuvarande toalettanläggning? Jag har en sluten tank och vi är nästan aldrig på plats så det räcker med en tömning per år!

Svar: När vi som kommun ska ha huvudmannaskapet måste vi utgå från en lösning som är dimensionerad för ett 4-5 personhushåll samt för året-runt-bruk. Vi skulle inte kunna garantera funktions- och- miljökrav om vi var tvungna att agera på individuell belastning.

"En lösning med slutna tankar bedöms inte som en miljömässigt hållbar lösning för ett kommunalt huvudmannaskap." Vad menar ni med det, kommunens egen lösning innebär också en sluten tank.

Svar: Vi uttryckte oss otydligt. Kommunen som huvudman behöver även beakta den miljöpåverkan som påförs genom t.ex. transport av slam i samband med tömning samt omhändertagande av slammet. Av det skälet har ett krav ställts som innebär att spolvattenmängden begränsas till max 0,6 l/per spolning. Det är inte den slutna tanken i sig utan mängden vatten i slammet samt frekvens på tömning som är avgörande.

Jag har en BDT-anläggning som funkar utmärkt, varför kan jag inte få behålla den?

Svar: Befintlig anläggning måste uppfylla de krav som vi nu ställt på BDT-anläggningen. Det innebär att anläggningen måste vara tät samt att du som fastighetsägare kan påvisa att den uppnår en rening med:

Intestinala enterokocker < 100 cfu/100 ml

Escherichia coli < 250 cfu/100 ml

Vi har i nuläget inte kännedom om någon annan anläggningslösning än den vi anvisar som klarar dessa krav.

Jag vill välja någon helt annan leverantör, varför får jag inte det?

Svar: För att VA-huvudmannen ska ha en chans att klara uppdraget och garantera funktionalitet har lagstiftaren gett huvudmannen rätt att bestämma vilken anläggning som ska godkännas. Skälet är att det inte skulle gå att driva och underhålla allt för många olika tekniska system och leverantörer. Ett sådant system skulle därutöver bli väldigt dyrt att sköta och underhåll på. LAV §2 och LAV §19.

Jag har fungerande, godkända och relativt nya anläggningar för BDT och KL. Vad händer med värdet i min befintliga anläggning?

Svar: Ersättningsfrågor hanteras ofta i VA-nämnden som är mycket restriktiv i sin bedömning t.ex. anses en trekammarbrunn som är äldre än 10 år helt saknas ekonomiskt värde. Ersättningsfrågan beskrivs i LAV §39-40.

Trosa kommun väljer en generösare värdering än rättspraxis. Vilket innebär att vi i varje fall ersätter en anläggning som byts ut med 2 500 kronor. (2 500 kronor för KL och 2 500 kronor för BDT).

Om din KL-anläggning är under 20 år kommer vi att lösa in återstående beräknat ekonomiskt värde upp till 35 000 kronor, d.v.s. 1 750 kronor/år.

Om din BDT-anläggning är under 15 år kommer vi att lösa in återstående beräknat ekonomiskt värde upp till 30 000 kronor, d.v.s. 2 000 kronor/år.

Du som fastighetsägare måste få fram dokumentation som visar inköpsår.

Du som fastighetsägare har även möjligheten att sälja din befintliga anläggning.

Hur ska jag bli av den gamla tanken?

Svar: Trosa kommun kan bistå i bortforsling mot en avgift för transport och avgift för omhändertagande.

Har ni verkligen rätt att komma in på min tomt för att genomföra en anläggning som jag inte ens vill ha?

Svar: Ja, enligt LAV §41 har VA-huvudmannen rätt till tillträde på privat mark för att fullgöra sina skyldigheter. Vidare är fastighetsägaren enligt LAV §19 -20 skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en kommunal VA-anläggning.

Vad händer när anläggningen behöver bytas ut?

Svar: När anläggningen nått sin tekniska livslängd åligger det kommunen att byta ut den, det ingår i anslutnings- och drifttaxan.

Ni har skrivit att anslutningsavgiften kommer vara ca 120 000 kronor för en fastighet med en tomtyta på 1 500 m2. Vad har tomtytan med den här lösningen att göra och varför ska det kosta så mycket?

Svar: Anläggningsavgiften eller anslutningsavgiften som den även kallas är uppbyggd på tre, plus i förkommande fall en komponent.

1.    Förbindelsespunktsavgift (FP) vilket innehåller kostnader för byggande av ledningar, lokala nät, spolposter och ventiler. Vilket beräknas till i snitt ca 60 000 kronor exkl. moms.

2.    Tomtyteavgift tas ut per m² tomt och ska i huvudsak täcka utökning i befintligt när och anslutning mot befintligt nät. Vilket vi i detta fall initialt beräknat till 26 000 kronor exkl. moms för en tomt om 1 500m2.

3.    Lägenhetsavgift och ska täcka förnyelsearbete befintligt nät/ i detta fall inlösen. Vilket vi beräknat till i snitt ca 6 000 kronor exkl. moms.

Efter övervägande ser vi att vi i Tofsös fall inte har skäl att ta ut komponenten för tomtyteavgift då denna skall täcka kostnader för anslutning mot befintligt nät, något som inte krävs med vald teknisk lösning.

Sammantaget innebär ovan att anslutningsavgiften kommer att uppgå till ca 82 000 kronor inklusive moms istället för 120 000 kronor inklusive moms som vi tidigare aviserat.

När tror du att ni är klara med upphandlingen så ni kan återkoppla vad brukningsavgiften (tanktömning + slamsugning BDT) kommer att bli?

Svar: I slutet av november början på december.

Områdets karaktär med tättbebyggd fritidshusbebyggelse på höglänt mark med delvis berg i dagen bedömdes inte av Länsstyrelsen ha förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar (TSN, sammanträdesprotokoll 2016-12-08). På vilket sätt kommer kommunens huvudmannaskap att komma till rätta med detta problem, geografin är den samma och lösningen blir specifikt utformad för varje tomt?

Svar: Dom geografiska förutsättningarna är ju som dom är och lika så Länsstyrelsen beslut. I beslutet anges att lösningen ligger i det kommunala huvudmannaskapet. En skillnad med den lösning som vi tagit fram är att vi ställt krav på att t.ex. BDT anläggningen måste vara tät samt att den uppnår en rening med

Intestinala enterokocker < 100 cfu/100 ml
Escherichia coli < 250 cfu/100 ml

Varför har kommunen valt att backa från tidigare beslut om snålspolande toaletter?

Svar: Känner inte till något beslut rörande snålspolande toaletter. Vi har kravställt vattenmängd per spolning inte teknisk lösning.  Det var vakuumtoaletter som offererades och som klarade kraven.

Varför ska vi tvingas ha BDT anläggningar av högsta klassificering för tomter som ligger mindre än 150 meter till vattendrag/hav?

Svar: Alla tomter/ anläggningar som ligger mindre än 500 meter från vattendrag ligger inom hög skyddsnivå. Detta är vedertaget och gäller inte bara i Trosa kommun. Därutöver ligger tomterna tätt, vilket innebär att avloppen/ utsläppen kan påverka grannars dricksvattenbrunnar. Därav också krav på hög smittskyddsnivå.

Hur ser kommunen på att vald lösning med vakuumtoaletter innebär en standardsänkning och värdeminskning på fastigheten för många fastighetsägare som har godkända avloppslösningar?

Svar: En subjektiv bedömning som vi inte kan uttala oss om.

Vad som åsyftas men ’VA-kollektivet’ (boende på Tofsö, alla i Trosa kommun eller vad?) i ert svar på vad som ingår i anläggningsavgiften och vad som menas med ’över eller underskott alltid återförs eller återställs via våra abonnenter’ och vad det i praktiken innebär?

Svar: Med VA-kollektivet avses Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun och fastställs av kommunfullmäktige.

Vid samtliga inventeringar hittills genomförda så har FANN informerat att fastighetsägaren efter inventeringen via e-post skulle få protokoll och ifylld blankett att skicka in till kommunen, detta så att fastighetsägaren kunde se om några uppgifter behövde kompletteras innan det skickades in till kommunen. Efter att efterlyst protokoll och omnämnd blankett hos FANN fick jag följande återkoppling. ’Tyvärr så fick vi en rättning från kommunen att all kommunikation måste via Trosa kommun.’ Vi undrar vad som har föranlett denna förändring från kommunen?

Svar: FANN skickade enligt överenskommelse med oss över en handfull protokoll från genomförda inventeringar för att vi skulle säkerställa kvalitén på protokollen t.ex. att de innehåller all information vi behöver. Det visade sig att protokollen behövde kompletteras med en del information som saknades. Så snart vi ser att protokollen innehåller det som behövs kommer vi meddela FANN att de färdiga protokollen kan skickas till respektive fastighetsägare.