Tidslinje

2020

Utskick till samtliga fastigheter, maj.

Utskick till anslutna fastigheter, tömningsschema, maj.

Utskick, påminnelse till ej påbörjade fastigheter, maj.

Sista dagen för den av Länsstyrelsen förlängda dispensen då avloppsanläggningen ska vara installerad och överlämnad till kommunen är 3 oktober 2020.

2019

Upphävning av dispanser.

Utskick till ej påbörjade hushåll.

Vidareutbildning av redan godkända entreprenörer sker under april månad.

Utbildning av nya entreprenörer sker under april månad.

1 juli 2019 ska alla hushåll ha bokat en entreprenör, utförandetiden är senast den 31 juli 2020.

Under hösten 2019 tog Trosa kommun vattenprover i Tofsö på fastigheter med kranvatten. Provtagningen utfördes av Trotab och är referensprover inför eventuella framtida provtagningar.

2018

Kommunfullmäktige fattar beslut om nytt verksamhetsområde för spillvatten Tofsö och godkänner revideringen av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

VA-taxan satt.

2017

Teknik- och servicenämnden beslutar om avloppslösning.

Teknik- och servicenämnden beslutar om nytt verksamhetsområde för spillvatten i Tofsö, skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidsområde, ersättning för inlösen inom Tofsö samt förslag till revidering av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Upphandling av avloppslösning genomförs. Totalt fick Trosa kommun in fem anbud där FANN VA-teknik AB var vinnande.

Trosa kommun gör tillsammans med respektive fastighetsägare en inventering av befintliga avloppsanläggningar och gör en bedömning av lämplig placering av ledningar och anläggningar.

Granskning av servisanmälan påbörjas.

2016

Teknik- och servicenämnden beslutar i maj 2016 om fortsatt utredning om lokalt reningsverk Tofsö och lokal lösning med kretslopp i fokus.

Miljönämnden lägger ett yttrande i november 2016 där de ställer sig positiva till en kretsloppsanpassad lösning.

2015

Ledningsnät Tofsö utreds.

Ledningssträckan Tofsö-Studsvik utreds.

Lokalt reningsverk utreds.

2014

Småskaliga avloppslösningar utreds.

Överföringsledning Tofsö-Trosa utreds.

2013

Statens VA-nämnd fastställer Länsstyrelsens beslut. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Svea Hovrätt.

Svea Hovrätt fastställer Statens VA-nämnds beslut. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Högsta domstolen.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd, Hovrättens avgörande står därmed fast.

2011

Fastighetsägare i Tofsö kontaktar Länsstyrelsen med frågor om kommunalt VA.

Länsstyrelsen förelägger Trosa kommun att se till att allmän VA-anläggning för avlopp anordnas för Tofsö. Beslutet överklagas av Trosa kommun till Statens VA-nämnd.