Tidslinje

 

2011

Fastighetsägare i Tofsö kontaktar Länsstyrelsen med frågor om kommunalt VA.

Länsstyrelsen förelägger Trosa kommun att se till att allmän VA-anläggning för avlopp anordnas för Tofsö. Beslutet överklagas av Trosa kommun till Statens VA-nämnd.

2013

Statens VA-nämnd fastställer Länsstyrelsens beslut. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Svea Hovrätt.

Svea Hovrätt fastställer Statens VA-nämnds beslut. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Högsta domstolen.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd, Hovrättens avgörande står därmed fast.

2014

Småskaliga avloppslösningar utreds.

Överföringsledning Tofsö-Trosa utreds.

2015

Ledningsnät Tofsö utreds.

Ledningssträckan Tofsö-Studsvik utreds.

Lokalt reningsverk utreds.

2016

Teknik- och servicenämnden beslutar i maj 2016 om fortsatt utredning om lokalt reningsverk Tofsö och lokal lösning med kretslopp i fokus.

Miljönämnden lägger ett yttrande i november 2016 där de ställer sig positiva till en kretsloppsanpassad lösning.

2017

Teknik- och servicenämnden beslutar om avloppslösning.

Teknik- och servicenämnden beslutar om nytt verksamhetsområde för spillvatten i Tofsö, skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidsområde, ersättning för inlösen inom Tofsö samt förslag till revidering av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Upphandling av avloppslösning genomförs.

Inventering av fastigheter i Tofsö påbörjas.

Granskning av servisanmälan påbörjas.

2018

Kommunfullmäktige fattar beslut om nytt verksamhetsområde för spillvatten Tofsö och godkänner revideringen av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

VA-taxan satt.

2019

Upphävning av dispanser.

Utskick till ej påbörjade hushåll.

Vidareutbildning av redan godkända entreprenörer sker under april månad.

Utbildning av nya entreprenörer sker under april månad.

1 juli 2019 ska alla hushåll ha bokat en entreprenör, utförandetiden är senast den 31 juli 2020.