Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommunernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Humanistiska nämnden 2022-05-03
  Anslås: 2022-05-16
  Nedtas: 2022-06-08

  Kommunfullmäktige 2022-05-11
  Anslås: 2022-05-13
  Nedtas: 2022-06-08

  Kommunstyrelsen 2022-05-04
  Anslås: 2022-05-11
  Nedtas: 2022-06-02

  Teknik- och servicenämnden 2022-04-28
  Anslås: 2022-05-09
  Nedtas: 2022-05-31

  Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-27
  Anslås: 2022-05-09
  Nedtas: 2022-05-31

  Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-26
  Anslås: 2022-05-05
  Nedtas: 2022-05-31

  Miljönämnden 2022-05-02
  Anslås: 2022-05-04
  Nedtas: 2022-05-31

  Kommunstyrelsens ekoutskott 2022-05-02
  Anslås: 2022-05-03
  Nedtas: 2022-05-25

  Kultur-och fritidsnämnden 2022-04-28
  Anslås: 2022-05-03
  Nedtas: 2022-05-25

  Valnämnden 2022-04-25
  Anslås: 2022-04-26
  Nedtas: 2022-05-18

  Gemensamma växelnämnden 2022-04-21
  Anslås: 2022-04-26
  Nedtas: 2022-05-18

  Kommunstyrelsen 2022-04-20
  Anslås: 2022-04-26
  Nedtas: 2022-05-18
 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 8 juni kl. 14:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

  Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2020-10-21
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

   

 • Övriga kungörelser

  Delegationsbeslut
  Beslut 2022-02-14 om avvisning av ansökan om mobilitetsstöd.
  Delegat: Kommunchef
  Anslås: 2022-02-16
  Nedtas: 2022-03-10

   

  UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING

  Förslag till detaljplan för Mölna 1:42, Trosa kommun, dnr SBN 2021/12

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-08 § 22 att skicka ut förslag till detaljplan för Mölna 1:42 på granskning.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omvandling från verksamhetsbebyggelse till bostadsbebyggelse med radhusbostäder. Tillkommande bebyggelse ska ta hänsyn till den riksintressanta kulturmiljöns dalgång genom genomtänkt placering.

  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskning pågår mellan den 13/4 - 13/5 2022. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida www.trosa.se/molna1_42,  på Stadsbiblioteket i Trosa, bibliotek Navet i Vagnhärad samt på Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5. Handlingar i pappersform kan beställas från kommunen.

  Synpunkter

  Skriftliga synpunkter på planförslaget skickas senast 13 maj 2022 till: detaljplan@trosa.se eller till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80, Trosa.

  Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. § 19 Plan- och bygglagen).

  Insända synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. Insända synpunkter blir en offentlig handling och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trosa kommun hanterar personuppgifter på: https://www.trosa.se/offentlighetochsekretess/Hantering-av-personuppgifter/

  Frågor

  Frågor rörande detaljplanen besvaras av planchef Linda Axelsson tel. 0156-520 00 eller detaljplan@trosa.se.

   

  UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING

  Förslag till ändring av detaljplan P97-4  Norrbystugan 3:1, Norrbyvallen, Trosa kommun, dnr SBN 2021/45

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-26 § 32 att skicka ut förslag till ändring av detaljplan P97-4 Norrbystugan 3:1, Norrbyvallen på granskning.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra lokalisering av handel i anslutning till Norrbyvallen. Västerljungs IF har träffat en överenskommelse med en entreprenör om att etablera en dygnetruntöppen obemannad livsmedelsbutik.

  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskning pågår mellan den 2 maj och 23 maj 2022. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida www.trosa.se/norrbyvallen, på Stadsbiblioteket i Trosa, bibliotek Navet i Vagnhärad samt på Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5. Handlingar i pappersform kan beställas från kommunen.

  Synpunkter

  Skriftliga synpunkter på planförslaget skickas senast 2022-05-23 till: detaljplan@trosa.se eller till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80, Trosa.

  Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. § 19 Plan- och bygglagen).

  Insända synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. Insända synpunkter blir en offentlig handling och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trosa kommun hanterar personuppgifter på: https://www.trosa.se/offentlighetochsekretess/Hantering-av-personuppgifter/

  Frågor

  Frågor rörande detaljplanen besvaras av planchef Linda Axelsson tel. 0156-520 00 eller detaljplan@trosa.se.

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser