Anslagstavla

Lotta Uddberg
Registrator
Tel: 0156-520 58

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommuernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

Hur beslut kan överklagas 

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

Så överklagar du kommunala beslut

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-03
Anslås: 2018-12-11
Nedtas: 2019-01-03

Kommunstyrelsens planutskott 2018-12-06
Anslås: 2018-12-07
Nedtas: 2019-01-03

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-04
Anslås: 2018-12-07
Nedtas: 2019-01-03

Kommunfullmäktige 2018-11-28
Anslås: 2018-12-06
Nedtas: 2018-12-28

Humanistiska nämnden 2018-11-27
Anslås: 2018-12-06
Nedtas: 2018-12-28

Kommunstyrelsen 2018-11-14
Anslås: 2018-11-23
Nedtas: 2018-12-18

Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16
Anslås: 2018-11-19
Nedtas: 2018-12-11

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 13 mars kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan mötet.

Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 

Kungörelse av kommunens föreskrifter

Inga föreskrifter finns att kungöra för tillfället.

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

Överförmyndarens mottagningstid