Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommunernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Teknik- och servicenämnden 2021-06-10
  Anslås: 2021-06-18
  Nedtas: 2021-07-13

  Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08
  Anslås: 2021-06-17
  Nedtas: 2021-07-09

  Kommunstyrelsens planutskott 2021-06-03
  Anslås: 2021-06-17
  Nedtas: 2021-07-09

  Kommunfullmäktige 2021-06-09
  Anslås: 2021-06-16
  Nedtas: 2021-07-08

  Humanistiska nämnden 2021-06-01
  Anslås: 2021-06-15
  Nedtas: 2021-07-07

  Valnämnden 2021-06-14
  Anslås: 2021-06-15
  Nedtas: 2021-07-07

  Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10
  Anslås: 2021-06-15
  Nedtas: 2021-07-07

  Valberedningen/Arvodeskommittén 2021-06-09
  Anslås: 2021-06-10
  Nedtas: 2021-07-02

  Miljönämnden 2021-06-07
  Anslås: 2021-06-10
  Nedtas: 2021-07-02

  Humanistiska nämndens individ- och familjeutskott 2021-06-01
  Anslås: 2021-06-03
  Nedtas: 2021-06-25

  Kommunstyrelsen 2021-05-26
  Anslås: 2021-06-01
  Nedtas: 2021-06-23

  Valberedningen/Arvodeskommittén 2021-05-26
  Anslås: 2021-06-02
  Nedtas: 2021-06-24

   

   

   

      

   

      

   

   

   

   

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 22 september kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

  Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2020-10-21
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

   

 • Övriga kungörelser

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser

  Samråd för vatten med påverkan från vattenkraft

  Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd. Samrådet avser vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024. Det gäller både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster.
  Observera att samrådsdokumentet är gemensamt för alla fem regionala vattenmyndigheter men att bilagorna C-G med vilka vatten som ingår i samrådet skiljer sig åt mellan distrikten.

  Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 mars 2021: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft
  Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverige.

   

  Samråd inom vattenförvaltning

  Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

  Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november:

  https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/samradshandlingar-norra-ostersjons-vattendistrikt.html.

  Följande handlingar ingår i samrådet:

  • Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
  • Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

  Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).