Anslagstavla

Lotta Uddberg
Registrator
Tel: 0156-520 58

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommuernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

Hur beslut kan överklagas 

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

Så överklagar du kommunala beslut

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

Teknik- och servicenämnden 2019-05-02
Anslås: 2019-05-15
Nedtas: 2019-06-11

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Anslås: 2019-05-15
Nedtas: 2019-06-11

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07
Anslås: 2019-05-15
Nedtas: 2019-06-11

Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-05-06
Anslås: 2019-05-14
Nedtas: 2019-06-05

Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning
Anslås: 2019-05-10
Nedtas: 2019-06-04 

Humanistiska nämnden 2019-05-07
Anslås: 2019-05-10
Nedtas: 2019-06-04 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-02
Anslås: 2019-05-09
Nedtas: 2019-06-04

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-02
Anslås: 2019-05-08
Nedtas: 2019-06-04

Valnämnden 2019-05-06
Anslås: 2019-05-07
Nedtas: 2019-05-29

Miljönämnden 2019-05-06
Anslås: 2019-05-06
Nedtas 2019-05-28

Kommunfullmäktige 2019-04-24
Anslås: 2019-05-03
Nedtas: 2019-05-28

Kommunstyrelsens planutskott 2019-05-02
Anslås: 2019-05-02
Nedtas: 2019-05-24 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 12 juni kl. 14:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

Kommunstyrelsen 2019-05-29

Kungörelse av kommunens föreskrifter

Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2019-04-24
Anslås: 2019-05-03
Nedtas: 2019-05-28

Granskningsutlåtande

Detaljplan Predikanten 3 med flera
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-07 §33 att godkänna förslaget till granskningsutlåtande för detaljplan Predikanten 3 m.fl, dnr 2017/32. Granskningsutlåtandet finns nu tillgängligt på Samhällsbyggnadskontoret. Vill du begära ut handlingen kan du antingen skicka ett mail till
detaljplan@trosa.se eller ringa växeln så hänvisar de dig rätt.

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

Överförmyndarens mottagningstid