Anslagstavla

Lotta Uddberg
Registrator
Tel: 0156-520 58

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommuernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

Hur beslut kan överklagas 

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

Så överklagar du kommunala beslut

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

Teknik- och servicenämnden 2018-06-14
Anslås: 2018-06-20
Nedtas: 2018-07-12

Kommunfullmäktige 2018-06-13
Anslås: 2018-06-15
Nedtas: 2018-07-10

Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-06-13
Anslås: 2018-06-15
Nedtas: 2018-07-10

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Valnämnden 2018-06-11
Anslås: 2018-06-19
Nedtas: 2018-07-11

Kommunstyrelsens planutskott 2018-06-07
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-07
Anslås: 2018-06-15
Nedtas: 2018-07-10

Humanistiska nämnden 2018-06-05
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Humanistiska nämndens individ- och familjeutskott
Anslås: 2018-06-05
Nedtas: 2018-06-27

Kommmunstyrelsen 2018-05-30
Anslås: 2018-06-05
Nedtas: 2018-06-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21
Anslås: 2018-06-05
Nedtas: 2018-06-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-29 
Anslås: 2018-05-30
Nedtas: 2018-06-21

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 10 oktober kl. 19:00 i Skärborgarnas hus.

Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

Här publiceras kallelser inför kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Sammanträdestiderna hittar du i Sammanträdesplan 2018

Kungörelse av kommunens föreskrifter

Författningsanslag, Kommunfullmäktige 2018-06-13
Anslås: 2018-06-15
Nedtas: 2018-07-10

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

Överförmyndarens mottagningstid